Raport ESG
2021

Kluczowe wyniki i rezultaty

GRI
 • 102-7
KPI
 • 2
 • 3
13,5 mln Aktywnych Kupujących
130 tys sprzedawców
21,6 mln internautów miesięcznie
Na dzień 31 grudnia 2021 roku z platformy e-commerce Grupy skorzystało około 13,5 mln Aktywnych Kupujących, którzy mieli dostęp do ofert ponad 133 tys. sprzedawców. Allegro.pl przyciąga średnio 21,6 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 68% mieszkańców Polski w wieku minimum 16 lat oraz 74% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. W grudniu 2021 roku Allegro.pl zajęło 104 miejsce w globalnym rankingu najpopularniejszych stron internetowych SimilarWeb.


Więcej wskaźników finansowych i operacyjnych znajduje się w Raporcie Rocznym Grupy Allegro.eu dostępnym na stronie Allegro.eu.
Allegro.pl jest najbardziej rozpoznawalną marką
e-commerce w Polsce (źródło: Gemius)


  
*Liczba pracowników ogółem w 2020 r. została retrospektywnie skorygowana o 130 pracowników tymczasowych w magazynie w Błoniu (uprzednio wyłączonych z liczby pracowników wynoszącej 3 159 zgłoszonej w 2020 r.).

Więcej wskaźników finansowych i operacyjnych znajduje się w Raporcie Rocznym Grupy Allegro.eu dostępnym na stronie Allegro.eu.

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 207-1
 • 207-2
 • 207-3
 • 207-4

Nasz wkład w gospodarkę

268,5 mln PLN
obciążenie Grupy Allegro.eu z tytułu podatku dochodowego w roku obrotowym 2021
35,5 %
wzrost % r/r obciążenia z tytułu podatku dochodowego w roku obrotowym 2021
(źródło: Raport roczny Allegro.eu)

Polityka podatkowa spółki holdingowej Allegro.eu i jej podmiotów zależnych opiera się na przestrzeganiu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. Grupa uiszcza należności podatkowe w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości, a także składa należne deklaracje i informacje podatkowe. Wysokość należności podatkowych określana jest w szczególności na podstawie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Faktyczna strategia podatkowa Grupy wynika z szeregu wewnętrznych procedur obowiązujących w poszczególnych spółkach, a raporty z realizacji tej strategii są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jawne i dostępne na stronach korporacyjnych pod adresem: (Allegro.pl 2) oraz (Ceneo.pl 3).

2 https://allegro.pl/zobacz/informacja-o-realizacji-strategii-podatkowej 
3 https://info.ceneo.pl/Brands/infoceneo/Ceneo_informacja_o_strategii_2020.pdf 

Prowadzona przez Grupę sprawozdawczość podatkowa promuje wiarygodność jej podmiotów wśród inwestorów i innych interesariuszy oraz buduje zaufanie do spółek Grupy. Działania Grupy w obszarze podatkowym są spójne ze strategią biznesową, a wizerunek odpowiedzialnego podatnika wpisuje się w szeroki kontekst zrównoważonego rozwoju organizacji.

Przegląd strategii podatkowej Grupy odbywa się na bieżąco i dokonywany jest przez Zespół Podatkowy w bliskiej współpracy z zarządem. Nadzór nad systemami: zapewnienia zgodności, kontroli wewnętrznej, oraz zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie podatków, oraz nad rzetelnością raportowanych informacji finansowych sprawuje w strukturze Grupy Komitet Audytu. Komitet Audytu dokonuje również niezależnej oceny skuteczności powyższych systemów. 

Biorąc pod uwagę skalę i zakres działalności Grupy nie jest możliwe uniknięcie wszelkich ryzyk podatkowych, wynikającego chociażby z częstych zmian regulacji podatkowych oraz poziomu ich skomplikowania. Spółki starają się maksymalnie ograniczać ryzyko podatkowe poprzez działania zgodne z literą i duchem prawa podatkowego oraz współpracę z renomowanymi spółkami doradztwa podatkowego oraz kancelariami prawnymi.

Grupa ma zdefiniowane ryzyka oraz wdrożone procedury minimalizujące  potencjalne negatywne skutki ich realizacji. Ryzyka podatkowe Allegro.eu zostały ujawnione w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Allegro.eu za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. w sekcji: „Ryzyko związane z regulacjami, kwestiami prawnymi i kwestiami dotyczącymi własności intelektualnej”. Wśród zdefiniowanych ryzyk podatkowych spółka wyróżnia m.in.: 

 • zmiany w polskich przepisach podatkowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne i sytuację finansową Grupy, 
 • zmieniony system podatku u źródła (WHT) w Polsce, 
 • podatki od usług cyfrowych zostały zaproponowane, częściowo wdrożone i mogą być rozszerzane przez Polskę, niektóre państwa członkowskie UE, Unię Europejską lub OECD, a także możliwe jest nałożenie innych podatków na segment e-commerce lub platformy e-commerce, 
 • wzmożony nacisk ze strony właściwych organów podatkowych na kwestie związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi może spowodować, że zasady stosowane przez Grupę będą przedmiotem bardziej wnikliwej analizy, a Grupa może być narażona na kontrole podatkowe i trudności związane z takimi transakcjami,
 • polskie interpretacje podatkowe mogą być podważane, 
 • organy celno-skarbowe przeprowadzają obecnie kontrole podatkowe w głównych spółkach operacyjnych Grupy w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które mogą, podobnie jak wszelkie przyszłe kontrole podatkowe, wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Grupy, 
 • wdrożenie unijnego pakietu VAT e-commerce 2021 może skutkować dodatkowym narażeniem Grupy na ryzyko podatkowe z uwagi na rozważane plany wprowadzenia obowiązku stosowania przez platformy handlowe systemu Import One Stop Shop, 
 • Grupa może być narażona na wystąpienie zobowiązań podatkowych przekraczających jej przewidywania, 
 • Grupa możę zmierzyć się z ryzykiem zakwestionowania jej aktywności i/ lub transakcji w wybranych obszarach w oparciu o klauzulę ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania. 

W przypadku powstania wątpliwości co do stosowania regulacji podatkowych Grupa korzysta ze wsparcia profesjonalnych zewnętrznych doradców podatkowych i prawnych oraz korzysta z instytucji interpretacji podatkowej. Ponadto Grupa  podlega pod obowiązek corocznego badania sprawozdania finansowego, wykonywanego przez zewnętrzny i niezależny uprawniony podmiot.

Za pośrednictwem organizacji branżowych oraz we własnym imieniu spółki Grupy Allegro uczestniczą w procesie legislacji europejskiej i polskiej oraz opiniują na etapie konsultacji projekty zmian przepisów w przepisach dotyczących podatków.

[GRI 207-2] [GRI 207-3]

Wszyscy pracownicy Grupy mają możliwość zgłaszania obaw dotyczących nieetycznego lub niezgodnego z prawem zachowania organizacji w zakresie podatków za pośrednictwem systemu informowania o potencjalnych nieprawidłowościach. System gwarantuje poufność i bezpieczeństwo osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, w tym ochronę przed działaniami odwetowymi. Jest otwarty i dostępny dla każdego w firmie (zgłoszenia można również składać anonimowo za pomocą specjalnego formularza dostępnego online). 

Grupa realizuje wszystkie przewidziane przepisami działania w zakresie współpracy z organami podatkowymi. Spółki w sposób transparentny przekazują organom podatkowym kompletne informacje związane z rozliczeniami podatkowymi oraz terminowo udziela dodatkowych informacji na żądanie władz podatkowych. W 2021 roku spółki z Grupy nie podejmowały przewidzianej w przepisach podatkowych dobrowolnej współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Spółki nie wykluczają podjęcia takiej współpracy w przyszłości.

W 2021 roku na Grupę nie zostały nałożone kary ani dodatkowe sankcje związane z nieprawidłowościami związanymi z podatkami.

[GRI 207-4 b] 

Grupa publicznie przekazuje informacje o należnościach podatkowych w okresowych raportach finansowych. Ze względu na ograniczoną (niematerialną wartościowo) skalę działania Grupy w innych niż Polska jurysdykcjach podatkowych, publikowane informacje dotyczą tylko Polski. Grupa nie prowadzi polityki fiskalnej w krajach uznawanych za raje podatkowe. 

W roku obrotowym 2021 podatek dochodowy wyniósł 268,6 mln PLN – był większy o 70,4 mln PLN (35,5%) od podatku za rok obrotowy 2020. Efektywna stawka podatku Grupy za rok obrotowy 2021 i 2020 wynosiła odpowiednio 19,8% i 32,1%, w porównaniu do standardowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce wynoszącej 19% w każdym z tym okresów. Wysoka efektywna stawka podatku w okresie porównawczym wynikała z poniesienia kosztów związanych z IPO, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów oraz innych strat podatkowych w łącznej wysokości 266,0 mln PLN poniesionych przez jednostki zależne Grupy w Luksemburgu, w związku z którymi nie ujęto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze względu na małe prawdopodobieństwo, że podmiot ten będzie generował dochody podlegające opodatkowaniu w możliwej do przewidzenia przyszłości.

Jurysdykcja

Polska

Nazwy podmiotów będących rezydentami

Allegro.pl sp. z o.o., 
Ceneo.pl, sp. z o.o.,
Allegro Pay sp. z o.o.

Podstawowa działalność organizacji

Allegro.pl – operator platformy handlowej

Ceneo.pl – porównywarka cen dla różnych kategorii produktów

Allegro.pay – dostawca rozwiązań finansowych i pożyczkowych dla konsumentów

Liczba pracowników i podstawa obliczania tej liczby

4848*

Przychody ze sprzedaży stron trzecich

Przychody z transakcji wewnątrzgrupowych z innymi jurysdykcjami podatkowymi

Zysk / strata przed opodatkowaniem

1358,1 mln PLN

Rzeczowe aktywa trwałe inne niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty (wartość księgowa netto)

443 809

Podatek dochodowy od osób prawnych płatny gotówką

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczony od zysku / straty

268,5 mln PLN

Przyczyny różnicy między podatkiem dochodowym od osób prawnych naliczonym od zysku / straty a podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatek należny, jeżeli do zysku / straty przed opodatkowaniem stosuje się ustawową stawkę podatkową

* Umowa o pracę, kontraktorzy, Agencja pracy i usługi zewnętrzne

WYRÓŻNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

Allegro.pl należy do grona dziesięciu największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, co zostało docenione przez Ministerstwo Finansów, które co roku prezentuje listę największych podatników tego podatku. W październiku 2021 r. firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 r., odebrały wyróżnienia z rąk Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego. Dane dotyczyły zeznań indywidualnych firm, których roczny przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Allegro.pl z wpłatą 232,8 mln PLN znalazło się na tej liście i odebrało wyróżnienie z rąk Ministra.

GRI
 • 102-13

Współpraca i partnerstwo, czyli jak dzielimy się wiedzą

Należymy do zrzeszeń i związków branżowych, w ramach których na bieżąco uczestniczymy w konsultacjach publicznych polskich i unijnych projektów aktów legislacyjnych. Reprezentujemy w nich interes naszych sprzedawców, konsumentów i szerszej rzeszy europejskich firm technologicznych. Allegro jest m.in. założycielem the European Tech Alliance i w ostatnich czterech latach przewodniczyło tej organizacji, wciąż aktywnie angażując się i działając na rzecz cyfryzacji i sprzyjającego innowacjom otoczenia prawnego. Pozostajemy w kontakcie z organami władzy publicznej takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działając na rzecz edukacji i wypracowywania najlepszych dla rynku standardów. Współpracujemy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw i publiczną administracją gospodarczą na rzecz poprawienia sytuacji lokalnego biznesu i zapewnienia im pełnej reprezentacji.

Jesteśmy członkiem następujących organizacji:

Współpracujemy również z E-commerce Europe przez Chamber of Digital Economy [Allegro.pl], BusinessEurope w ramach Konfederacji Lewiatan [Allegro.pl] oraz Interactive Advertising Bureau Europe w ramach IAB Poland [Allegro.pl], a także członkiem SME Connect przy SME Europe przez członkostwo w ZPP.

Technologiczne Credo Allegro

Jako członek European Tech Alliance (EUTA) i innych organizacji biznesowych w Polsce i na poziomie UE, wnosimy wkład w dialog regulacyjny. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla innowacji, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla sprzedających oraz bezpieczeństwa i łatwości użytkowania dla klientów, a także równych szans dla wszystkich uczestników, w tym scale-upów. Aby podkreślić swój udział w toczącej się w UE debacie, Allegro zaprezentowało swoje EU Tech Credo, w którym podkreślamy, jak ważne jest, aby polityki UE były skutecznie budowane w oparciu o zasady takie jak proporcjonalność, inteligentne regulacje i spójność pomiędzy różnymi celami politycznymi i przepisami prawnymi. Przepisy regulujące obowiązki platform, podatki, innowacyjne rozwiązania płatnicze, wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych powinny pozwolić nam na innowacje i rozwój najnowocześniejszych usług bez spowalniania procesów lub tworzenia nieuzasadnionych kosztów czy niesprawiedliwych obciążeń administracyjnych.

Allegro postrzega ramy prawne jako ważny czynnik sukcesu i konkurencyjności dla wszystkich firm w UE. Dlatego opowiadamy się za przepisami, które wspierają unijne przedsiębiorstwa w innowacjach i wykorzystywaniu nowych technologii do poprawy usług dla konsumentów. Naszym celem jest dążenie do ciągłej poprawy doświadczeń naszych klientów i partnerów, wspieranie inwestycji i innowacji oraz zatrudnianie największych talentów. Jednocześnie uważamy, że przepisy UE mogą pomóc w stworzeniu jednolitego rynku cyfrowego, który umożliwi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności i rozwój we wszystkich krajach, gwarantując, że ustanowione tu przepisy będą miały zastosowanie i będą egzekwowane w równym stopniu wobec wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w całej Europie.

Technologiczne Credo Zobacz

Chwalimy się! - nagrody i osiągnięcia Allegro

Nasze działania społeczne i dynamiczny rozwój platformy, o którym przeczytacie w tym raporcie zostały dostrzeżone i docenione przez przedstawicieli branży, środowisko biznesowe oraz co najważniejsze – konsumentów. Zaowocowało to szeregiem nagród i wyróżnień, z których jesteśmy bardzo dumni! Obejmowały one różne aspekty naszej działalności – doskonałą obsługę klienta, debiut giełdowy, budowanie przyjaznego miejsca pracy i oczywiście działania związane ze zrównoważonym rozwojem. 

Poland’s Best Employers 2021 Forbes

W rankingu przygotowanym przez Forbesa i firmę Statista zajęliśmy pierwsze miejsce wśród pracodawców z branży handlowej. Wyróżnienie cieszy nas tym bardziej, że zdobyliśmy je między innymi dzięki głosom naszych pracowników

Pracodawca Godny Zaufania

W XI edycji Konkursu o tytuł: „Pracodawca Godny Zaufania” Allegro otrzymało nagrodę w kategorii "Programy stażowe" za program stażowy Summer e-Xperience 2021. Allegro zostało docenione za to, że daje możliwość stawiania swoich pierwszych kroków na ścieżce zawodowej młodym ludziom. Organizatorzy konkursu to Krajowa Izba Gospodarcza (Polish Chamber of Commerce)

LinkedIn Talent Awards

Allegro.pl otrzymało prestiżową nagrodę w konkursie LinkedIn Talent Awards. To wyróżnienia przyznawane dla zespołów z całego świata za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań rekrutacyjnych i employer brandingowych. Zespół LinkedIn ds. danych i informacji przeanalizował wyniki i zaangażowanie organizacji korzystających z rozwiązań LinkedIn w Polsce, przyznając tym samym Allegro nagrodę główną w kategorii Diversity Champion. Kategoria ta, to wyróżnienie dla organizacji, które swoją komunikację prowadzą w inkluzywny sposób, zwracając uwagę na różnorodność.

Wysoka ocena pracowników w temacie Diversity

Allegro znalazło się w gronie 17 firm z Polski najwyżej ocenianych przez pracowników w temacie Diversity w przeglądzie przygotowanym przez Financial Times.

Allegro docenione jako pracodawca przez Polski Instytut Badania Jakości

Allegro, jako pracodawca zostało ocenione na 5 gwiazdek według młodych profesjonalistów i 4 gwiazdki ogółem w kategorii firmy telekomunikacyjne (w tym firmy z branży IT) w rankingu najlepszych pracodawców w Polsce, który przygotował PIBJA - Polski Instytut Badań Jakości. Nagroda przyznawana jest przez PIBJA tylko tym firmom, które w swojej branży uzyskały ponadprzeciętne oceny.

Więcej tutaj.

Employer Branding Excellence Awards – główna nagroda w kategorii strategia EB

Kapituła konkursu doceniła nasze działania promujące Allegro jako pracodawcę na krakowskim rynku pracy, które realizujemy od Q4 2019 roku. W ramach tego projektu, jurorzy nagrodzili nas przede wszystkim za kompleksowe podejście (przeprowadziliśmy audyt marki, badania rynku pracy, warsztaty), różnorodne kanały dotarcia do potencjalnych kandydatów (połączenie online i outdoor, ambient marketing) oraz same rezultaty, podsumowujące wdrożone inicjatywy (wzrost liczby CV, spontaniczna oraz wspomagana świadomości marki Allegro jako pracodawcy, liczba zaangażowanych w działania odbiorców).

Ranking Najbardziej Pożądany Pracodawca (NPP)

Allegro znalazło się w czołówce tegorocznych liderów rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca (NPP) oraz zostało mianowane jako lider w branży e-commerce/handel detaliczny.

Allegro jednym z dziesięciu największych podatników w Polsce

Allegro.pl należy do grona dziesięciu największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, co zostało docenione przez Ministerstwo Finansów, które co roku prezentuje listę największych podatników tego podatku. W październiku 2021 r. firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 r., odebrały wyróżnienia z rąk Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego. Dane dotyczyły zeznań indywidualnych firm, których roczny przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Allegro.pl z wpłatą 232,8 mln PLN znalazło się na tej liście i odebrało wyróżnienie z rąk Ministra.

Allegro Pay z nagrodą Fintech Awards 2021

Innowacyjna oferta fintechowa Allegro Pay została doceniona przez Radę Programową jako najlepsze rozwiązanie w kategorii “Buy Now, Pay Later” w pierwszej edycji konkursu Fintech Awards 2021.

Nagrody dla Allegro w ramach E-commerce Polska Awards

Allegro zostało docenione przez kapitułę konkursu organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej w trzech kategoriach: Best in B2B, Najlepszy Zespół B2B oraz Best in CSR.

Gwiazda Jakości Obsługi 

Czwarty rok z rzędu otrzymaliśmy Gwiazdę Jakości Obsługi w kategorii serwisy E-commerce! To niezmienny dowód na to, że reprezentujemy najwyższe standardy Customer Experience w Polsce.

Telemarketer Roku 

W konkursie Telemarketer Roku aż 3 pracowników CX Allegro dostało się do ścisłego finału, a podczas gali rozdania nagród, Sławka Turowicz odebrała nagrodę główną w kategorii Efekt WOW oraz wyróżnienie w kategorii Obsługa Czat.

EFFIE Awards Poland 2021

Kampania SMART dla wszystkich otrzymała brązowe EFFIE w kategorii: retail / kanały sprzedaży za najbardziej efektywne kampanie.

Allegro wysoko w rankingach Social Media!

Allegro zajęło 1. miejsce w kategorii E-commerce, a także 1. miejsce w TOP100 wszystkich marek, wyprzedzając drugą markę w rankingu o 60% w raporcie Social Index za 2021 rok, który powstał w ramach SentiOne. Tworzy ono jedno z najbardziej znanych narzędzi do monitorowania sieci. Wysoką, 5 pozycję w kategorii top 10 domen E-commerce ma również Allegro Gadane, co potwierdza, że liczba treści generowanych przez osoby korzystające z naszej społeczności jest naprawdę duża. Analiza SentiOne bazuje na dyskusjach dotyczących marek, ich sentymencie oraz liczbie wzmianek wśród osób wypowiadających się w sieci.

Allegro w TOP5 najważniejszych marek w Polsce rankingu SoTrender!

Allegro ponownie znalazło się w TOP5 najważniejszych marek w Polsce w rankingu SoTrender podsumowującym rok 2021 na Facebooku. Doceniono szybkość i częstotliwość z jaką reagujemy na posty naszych fanów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza średni czas reakcji: 12 minut i 48 sekund!

Etyczna firma 2021

Allegro zostało po raz kolejny nagrodzone tytułem Etyczna Firma 2021, przyznawane firmom przez Puls Biznesu oraz PwC Legal. Zostaliśmy wyróżnieni za budowanie i wzmacnianie modelu biznesowego opartego na etyce i wartościach, a także za szczególne podejście do transparentności.

Srebrny Listek CSR 

Otrzymaliśmy “Srebrny Listek CSR Polityki 2021” przyznawany liderom odpowiedzialnego biznesu przez Tygodnik Polityka i Deloitte. Dodatkowo zostaliśmy docenieni za podjęte działania w walce ze skutkami pandemii COVID-19. “Srebrny Listek CSR” to dowód, że codzienne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialne praktyki zarządcze są w naszej firmie na najwyższym poziomie.

Dobroczyńca Roku

Podczas Gali 24. edycji Konkursu Dobroczyńca Roku organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii otrzymaliśmy nagrodę w kategorii specjalnej za działania społeczne i charytatywne przeciw skutkom pandemii.

Nagrody w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Allegro zostało podwójnie nagrodzone w 15. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, podczas którego nagrodzono najlepsze raporty za rok 2020. Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju z rąk jury złożonego z uznanych ekspertów i ekspertek w dziedzinie m.in. ekonomii, ochrony środowiska i spraw społecznych, które oceniało ponad 55 zgłoszeń pod względem kompletności, wiarygodności i komunikacji otrzymał Raport ESG Allegro! Doceniona została nowoczesna formuła raportowania online: https://raportesg.allegro.pl. Do Allegro trafiła również Nagroda Internautów za najwięcej głosów oddanych na raport.

Wyróżnienie w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

w kwietniu 2022 roku Allegro otrzymało wyróżnienie za projekt „Opakowania dobre z natury” w konkursie Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wyróżnienie otrzymaliśmy za wprowadzenie ponad 571 000 eko opakowań, pochodzących w 100% z recyklingu i posiadających certyfikat FSC oraz kampanię edukacyjną.

Liderzy Klimatyczni Polska 2022

Allegro znalazło się na drugim miejscu rankingu Liderzy Klimatyczni Polska 2022 opublikowanego przez FORBES z roczną redukcją intensywności emisji (CARR) o 54,29%.

Wyniki wyszukiwania