Raport ESG
2021

Wskaźniki raportowania

Wytyczne do raportowania ESG

 

 

Przewodnik dla spółek notowanych na GPW. Wskaźniki ujęte w raporcie [GPW]

 

Miejsce w raporcie

ŚRODOWISKO (E)

[GPW E-P1] Emisje gazów cieplarnianych

[GPW E-P2] Zużycie energii

[GPW E-P3] Ryzyka i szanse związane z klimatem

[GPW E-S2] Zarządzanie emisjami

[GPW E-S6] Zarządzanie odpadami

SPOŁECZEŃSTWO (S)

[GPW S-P1] Różnorodność w organach nadzorczych

[GWP S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń

[GPW S-P3 Rotacja zatrudnienia

S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

S-P6 Procedury należytej staranności dot. praw człowieka

ŁAD KORPORACYJNY (G)

G-P1 Struktura organów zarządczych

G-P2 Kodeks etyczny

G-P3 Polityka antykorupcyjna

G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń

G-S1 Polityka ochrony danych

Wskaźniki zgodne z Wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)

 

Miejsce w raporcie

Nadzór

A. Nadzór zarządu nad kwestiami szansami i ryzykami związanymi z klimatem

B. Rola kadry zarządzającej w ocenie i zarządzaniu szansami i ryzykami związanymi z klimatem

Strategia

A. Ryzyka i szanse związane z klimatem zidentyfikowane przez organizacje w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym

B. Wpływ szans i ryzyk związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i plany finansowe w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym

C. Odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze klimatyczne, w tym wzrost temperatury 2°C lub mniej

Ryzyko

A. Proces identyfikacji i oceny ryzyk i szans związanych z klimatem

B. Proces zarządzania ryzykami klimatycznym

C. W jaki sposób proces zarządzania ryzykami klimatycznymi jest włączony w całościowy proces zarządzania ryzykiem w organizacji

Cele i mierniki

A. Cele i mierniki wykorzystywane przez organizację do oceny szans i ryzyk klimatycznych, zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem

B. Emisja gazów cieplarnianych dla Zzakresu 1, 2 i 3 oraz powiązane ryzyka

C. Cele ustanowione przez organizację dla zarządzania ryzykami i szansami związanymi z klimatem oraz osiągnięte wyniki/ poziom realizacji celów

Wskaźniki SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

 

Miejsce w raporcie

SFDR 1 – Emisje gazów cieplarnianych

SFDR 2 – Ślad węglowy

SFDR 3 – Itnensywność emisji gazów cieplarnianych

SFDR 4 – Działalność w sektorze paliw kopalnych

Brak przychodów z działalności powiązanej z sektorem paliw kopalnych

SFDR 5 – Udział zużycia i produkcji energii nieodnawialnej

SFDR 6 – Intensywność zużycia energii w sektorach o znaczącym wpływie na klimat

SFDR 7 – Działania negatywnie wpływające na obszary wrażliwe pod względem bioróżnorodności

Allegro nie posiada, nie wynajmuje i nie zarządza operacjami/ lokalizacjami znajdującymi się na obszarach wrażliwych na różnorodność biologiczną lub w pobliżu takich obszarów

SFDR 8 – Emisje do wody

0, w raportowanym okresie nie zostały wyemitowane zanieczyszczenia do wody

SFDR 9 – Odpady niebezpieczne

0, w raportowanym okresie nie zostały wytworzone odpady niebezpieczne

SFDR 10 – Naruszenia zasad inicjatywy ONZ Global Compact oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Brak potwierdzonych naruszeń zasad inicjatywy ONZ Global Compact oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych

SFDR 11 – Procesy i mechanizmy zgodności w celu monitorowania zgodności z zasadami UN Global Compact i Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

SFDR 12 – Nieskorygowana różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

SFDR 13 – Różnorodność płci w zarządzie

SFDR 14 – Zaangażowanie w produkcję lub sprzedaż broni kontrowersyjnej

Brak zaangażowania w produkcję lub sprzedaż broni kontrowersyjnej

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU [SDGs]

 

Miejsce w raporcie

[SDGs]

CEL 4: Dobra jakość edukacji

[SDGs] 

CEL 5: Równość płci

[SDGs]

CEL 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

[SDGs]

CEL 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

[SDGs]

CEL 10: Mniej nierówności

[SDGs]

CEL 11: Zrównoważone miasta i społeczności

[SDGs]

CEL 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

[SDGs]

CEL 13: Działania na rzecz klimatu

[SDGs]

CEL 15: Życie na lądzie

[SDGs]

CEL 17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Zasady UN Global Compact [UNGC]

Obszar

Zasady UN Global Compact

Miejsce w raporcie

Prawa człowieka

[UNGC 1] Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka

[UNGC 2] Zasada 2: Należy eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę

Miejsce pracy

[UNGC 3] Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji

[UNGC 4] Zasada 4: Firmy powinny wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej

[UNGC 5] Zasada 5: Biznes powinien przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci

[UNGC 6] Zasada 6: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Środowisko

[UNGC 7] Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego

[UNGC 8] Zasada 8: Firmy powinny podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową

[UNGC 9] Zasada 9: Firmy powinny wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

Przeciwdziałanie korupcji

[UNGC 10] Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

Wskaźniki własne [KPI]

 

Miejsce w raporcie

Wskaźnik własny [KPI 1]

wskaźnik rNPS w badaniu satysfakcji klienta31

Wskaźnik własny  [KPI 2]

profesjonalni sprzedawcy („B2C”) na Allegro

Wskaźnik własny  [KPI 3]

aktywni kupujący32 na Allegro

Wskaźnik własny  [KPI 4]

unikalni użytkownicy, którzy w 2021 roku odwiedzili platformę e-learningową Akademii Allegro i wzięli udział w co najmniej jednym z 72 dostępnych kursów edukacyjnych  

Wskaźnik własny  [KPI 5]

darowizny przekazane przez Grupę Allegro.eu na rzecz organizacji charytatywnych i społecznych

Wskaźnik własny  [KPI 6]

liczba opakowań wprowadzonych do obiegu, pochodzących z recyklingu z certyfikatem FSC oraz wypełniaczy

Wskaźnik własny [KPI 7]

% pracowników przestrzegających firmę  jako miejsce pracy, w którym szanuje się wszystkich bez względu na płeć, wiek czy jakikolwiek inny wymiar różnorodności

Wskaźnik własny [KPI 8]

Emisja GHG w odniesieniu do GMV (kt CO2e/mln PLN)

 

31 rNPS – relational net promoter score w IV kwartale 2021 r., wartość w III kwartale 2021 roku wyniosła 78,8. Wskaźnik NPS obsługi klienta za IV kwartał 2021 wyniósł 74,2, a za III kwartał 2021 77,4
32 Aktywny Kupujący to każdy unikalny adres e-mail powiązany z kupującym, który w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dokonał co najmniej jednego zakupu na Allegro.pl, Allegrolokalnie.pl lub eBilet.pl. Poprzednio dane nie obejmowały eBilet.pl. Wszystkie punkty danych zostały retrospektywnie dostosowane do zmienionej definicji

Wyniki wyszukiwania