Raport ESG
2021

Etyka i compliance

Kodeks etyki, czyli najwyższe standardy na co dzień

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
GC
 • #10

Zgodność z prawem i przeciwdziałanie korupcji to podstawowy obszar odpowiedzialności każdej spółki, także Allegro. Dotyczy to zarówno naszej własnej działalności i wszystkich naszych pracowników jak i podmiotów z którymi współpracujemy na co dzień.

W obu naszych głównych spółkach wprowadziliśmy system zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i zarządzaniem zgodnością, który obejmuje standardy postępowania, zapobieganie korupcji, przestrzeganie prawa konkurencji, zapobieganie konfliktom interesów, ochronę informacji i danych, zapobieganie bezprawnej dyskryminacji oraz ochronę własności przedsiębiorstwa i know-how spółek Allegro. pl i Ceneo.pl. 

Traktujemy nasz system zarządzania ładem korporacyjnym z należytą starannością i ustanowiliśmy przedstawione poniżej ramy zapewnienia zgodności, aby zagwarantować wdrożenie wszystkich niezbędnych środków:

Ochrona

 • Regulacje / Sprawy publiczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Polityki
 • Szkolenia, komunikacja, warsztaty podnoszące świadomość
 • Integracja procesów
 • Wyciągnięte wnioski
 • Wdrażanie zgodności
 • Ustalenie odpowiedzialności

Kontrola

 • Sprawozdawczość:
  • anonimowo lub osobiście poprzez system do CSO
  • osobiście do działu HR, Prawnego, CSO
  • osobiście, mailowo do Przewodniczącego
 • Kontrole
 • Monitorowanie i zatwierdzenia w zakresie zgodności
 • Przeglądy kontrolii i audyty zgodności
 • Dochodzenia w zakresie zapewnienia zgodności
 • Audyty wewnętrzne

Reagowanie

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Sankcje dyscyplinarne
 • Działania naprawcze

Wprowadzone zostały również wytyczne obejmujące politykę zakupową, procedurę przetargową, procedurę kontrolingu i procedurę prawną, które mają na celu zminimalizowanie wszelkich niedozwolonych praktyk, naruszeń prawa, korupcji i oszustw, w szczególności w zakresie praktyk zakupowych, lub innych negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów w ramach Grupy.

W Allegro działamy w sposób transparentny, z dbałością o przestrzeganie najwyższych standardów etycznych, między innymi dzięki naszym politykom i regulaminom.

GRI
 • 102-16
 • 102-17
ESG
 • G-P2
 • G-P4

Kodeks Etyki Allegro obejmuje:

 • Politykę transparentności
 • Politykę przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
 • Procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • Politykę w zakresie prawa konkurencji
 • Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instrukcja dotycząca kontroli eksportu i sankcji finansowych
 • Politykę bezpieczeństwa

Allegro wprowadziło następujące regulacje i procesy:

 • Zasady przeciwdziałania korupcji
 • Regulamin dotyczący przyjmowania i oferowania prezentów i korzyści
 • Politykę różnorodności
 • Procedurę na wypadek inspekcji
 • Procedurę zawierania umów
 • Politykę podatkową
 • Procedurę weryfikacji dostawców i Kodeks Postępowania dla Dostawców
 • Politykę szkoleniową
 • Politykę Allegro.eu działań charytatywnych, społecznych i sponsoringowych 
 • Politykę praw człowieka, 
 • i inne

Na straży przestrzegania Kodeksu Etyki stoi Komisja ds. Etyki, która zajmuje się m.in. badaniem i rozstrzyganiem zgłaszanych spraw związanych z jego łamaniem. Skład Komisji ds. Etyki:

 • Dyrektor HR lub HR Business Partner
 • Dyrektor działu prawnego bądź prawnik przez niego wskazany
 • Dyrektor pionu, którego dotyczy zgłoszone naruszenie
 • Przedstawiciel pracowników wskazany przez Reprezentację Pracowników
 • Dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO)

Kodeks Etyki jest okresowo weryfikowany i dostępny dla wszystkich pracowników

Bycie etyczną firmą wiąże się również z przestrzeganiem prawa. W Allegro działamy zgodnie z prawem i na bieżąco śledzimy wszystkie istotne zmiany i regulacje branżowe. Dostosowujemy nasze usługi, politykę i procesy do tych zmian.

Działający w Allegro system zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny dla pracowników i wykonawców firmy. Podlega on wytycznym dotyczącym rozpatrywania skarg i zażaleń związanych z nieprzestrzeganiem Kodeksu Etycznego.

Zgłaszanie skarg i zażaleń 2021 2020 2019
Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instrukcja dotycząca kontroli eksportu i sankcji finansowych 0 0 0
Polityka transparentności 2 2 2

Spółka wprowadziła obowiązkowe szkolenia z zakresu zapewnienia zgodności i etyki

Opracowano również plan szkoleń i komunikacji dotyczące etyki i compliance, który jest obecnie realizowany.

Nowi pracownicy zapoznają się z naszym Kodeksem podczas sesji obowiązkowego szkolenia OnBoarding Stay Safe/Stay Fair. Raz w roku nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach poświęconych zasadom naszego Kodeksu Etyki (Polityka transparentności, Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, Procedury zgłaszania nieprawidłowości, Polityka w zakresie prawa konkurencji, Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Polityka bezpieczeństwa) oraz ochronie danych osobowych, w celu pogłębiania wiedzy, budowania kompetencji i zwiększania świadomości.

Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zakresu wszystkich polityk podczas sesji onboardingowej. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w politykach. Dodatkowo co roku przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia z zakresu powyższych polityk, w których uczestniczą wszyscy zatrudnieni pracownicy, w tym wykonawcy. Szkolenie dotyczące etyki odbywa się za pomocą takich kanałów jak: e-learning, poczta elektroniczna, dedykowana platforma wewnętrzna (Intranet), spotkania, plakaty, konkursy i inne formy komunikacji.

Zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona sygnalistów

W Allegro działa system informowania o nieprawidłowościach. Gwarantuje on poufność i bezpieczeństwo osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, w tym ochronę przed działaniami odwetowymi. Nasz system jest otwarty i dostępny dla każdego w firmie (zgłoszenia można również składać anonimowo za pomocą specjalnego formularza dostępnego online). Podlega on wytycznym dotyczącym rozpatrywania skarg i zażaleń na naruszenie Kodeksu Etyki. 

Uruchomiliśmy specjalną platformę internetową, wprowadziliśmy dedykowany formularz online, udostępniliśmy specjalny adres e-mail oraz numer telefonu. Każde zgłoszenie jest analizowane i w razie potrzeby podejmowane są odpowiednie działania. W 2021 roku mieliśmy dwa zgłoszenia dotyczące naszej Polityki transparentności. Dokładnie zbadaliśmy obie sprawy i zastosowaliśmy adekwatne środki wobec pracowników, którzy dopuścili się wykroczenia.

GRI
 • 205-2
ESG
 • G-P3

Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zakresu wszystkich najważniejszych polityk podczas szkolenia onboardingowego. Podpisują również deklarację, w której zobowiązują się do przestrzegania zasad wymienionych w tych politykach. Dodatkowo, co roku organizujemy obowiązkowe szkolenia dla wszystkich naszych pracowników.

GRI
 • 205-1
 • 205-3

W Allegro zdajemy sobie sprawę, że proces zakupowy może nieść za sobą ryzyko korupcyjne. Dlatego też działy odpowiedzialne za zakupy są prześwietlane pod kątem ryzyk korupcyjnych i podlegają nadzorowi antkorupcyjnemu. W 2021 r. nie odnotowano ani jednego przypadku korupcji.

Zapewniamy najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów oferowanych na platformie Allegro, a także jakość obsługi i dostaw. Bardzo ściśle współpracujemy z UOKiK i lokalnymi rzecznikami konsumentów. W odpowiedzi na ich specyficzne potrzeby, uruchomiliśmy dedykowany adres e-mail, który ułatwia im kontakt z naszymi pracownikami. 

GRI
 • 419-1

W 2021 roku na Allegro nie została nałożona ani jedna kara finansowa lub sankcja za niezgodność z przepisami prawa, naruszenie zasad dostaw lub korzystania z produktów i usług.

Wyniki wyszukiwania