Raport ESG
2021

Ład korporacyjny

GRI
 • 102-18
 • 102-22
 • 102-23
ESG
 • G-P1

Transparentność, procedury, struktura, czyli jak zarządzamy Grupą

Allegro.eu, jako spółka założona i działająca zgodnie z prawem luksemburskim, ma jednopoziomowy (unitarny) system zarządzania, w którym Rada Dyrektorów składa się zarówno z Dyrektorów wykonawczych (zajmujących się bieżącym zarządzaniem), jak i Dyrektorów niewykonawczych (nadzorujących) – w przeciwieństwie do większości polskich spółek, w których istnieje zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza. W 2021 roku Rada liczyła ośmiu członków, z czego dwóch uznano za niezależnych. Rada Dyrektorów posiada szerokie uprawnienia do zarządzania działalnością Spółki oraz do upoważniania i/ lub wykonywania wszelkich czynności administracyjnych niezbędnych lub przydatnych do realizacji celu korporacyjnego Spółki opisanego w Umowie Spółki, z wyjątkiem spraw wyraźnie zastrzeżonych przez przepisy prawa lub Umowę Spółki dla Walnego Zgromadzenia. Rada Dyrektorów ma szereg obowiązków, do których należy zatwierdzanie rocznego budżetu Grupy, nadzorowanie istotnych transakcji nabycia i zbycia aktywów oraz zarządzanie sprawozdaniami finansowymi Grupy.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb wynikających z działalności Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Obrady są ważne tylko wtedy, gdy większość dyrektorów jest obecna lub reprezentowana. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów dyrektorów posiadających prawo głosu, obecnych lub reprezentowanych, bez uwzględnienia głosów wstrzymujących się. W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Rady.

W poniższej tabeli przedstawiono imiona, nazwiska, stanowiska, rok powołania i rok, w którym wygasa bieżąca kadencja poszczególnych dyrektorów Spółki.

Imię i nazwisko

Wiek

Rok powołania 

Koniec kadencji

Reprezentuje

Darren Huston

57

2020

2026

Niewykonawczy
Przewodniczący Rady Dyrektorów

François Nuyts

49

2020

2026

Dyrektor Wykonawczy

Jonathan Eastick

55

2020

2026

Dyrektor Wykonawczy

David Barker

54

2020

2026

Cinven

Richard Sanders

50

2020

2026

Permira

Paweł Padusiński

45

2020

2026

Mid Europa Partners

Nancy Cruickshank

51

2020

2026

Niezależny
Dyrektor Niewykonawczy

Carla Smits-Nusteling

56

2020

2026

Niezależny
Dyrektor Niewykonawczy

W Grupie funkcjonuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji

W skład Komitetu Audytu wchodzą David Barker, Nancy Cruickshank oraz Carla Smits-Nusteling (która pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Audytu)

 • rzetelności informacji finansowych przekazywanych na zewnątrz 
 • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
 • niezależności, obiektywności, wynagrodzenia i zakresu prac audytorów zewnętrznych i wewnętrznych Grupy.
 • przegląd i zatwierdzenie rocznego planu audytu oraz określenie wytycznych dla planów audytu na okres kilku lat, 
 • omawianie sprawozdań z audytu z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak również z kierownictwem oraz monitorowanie ich wdrażania, 
 • ocena wyników pracy audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, jak również ich wzajemnej współpracy, 
 • wsparcie Rady Spółki w zakresie nominacji zewnętrznych audytorów, którzy mają być przedstawieni zgromadzeniu akcjonariuszy w celu dokonania wyboru, w szczególności w odniesieniu do niezależności audytorów od Grupy, ich kwalifikacji oraz udziału wynagrodzenia za usługi niezwiązane z badaniem sprawozdań finansowych w ich całkowitym wynagrodzeniu 
 • przeprowadzenie kontroli niezależności działu audytu wewnętrznego od Grupy i jednostek podlegających audytowi, a także zatwierdzanie wytycznych dotyczących pracy działu audytu wewnętrznego, 
 • ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ustawowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz decyzja, czy mogą być one zarekomendowane Radzie Spółki do przedłożenia zgromadzeniu akcjonariuszy, 
 • okresowa ocena systemu kontroli wewnętrznej 
 • okresowy przegląd adekwatności i bezpieczeństwa procedur Grupy dotyczących zgłaszania nieprawidłowości, wykrywania nadużyć i przeciwdziałania łapówkarstwu.
 • omówienie i zatwierdzenie kwartalnych, półrocznych i rocznych pakietów sprawozdań dla inwestorów,
 • analizy w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem płynnością oraz otoczenia podatkowego,
 • omówienie szacunków i osądów zastosowanych przy przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych,
 • sformalizowanie ram Kontroli Wewnętrznej Sprawozdawczości Finansowej (ICFR),
 • raportowanie i monitorowanie rekomendacji poaudytowych (ustanowienie ram raportowania + kwartalne aktualizacje),
 • roczny plan audytów audytora zewnętrznego i audytu wewnętrznego,
 • ocena pracy audytorów zewnętrznych i wewnętrznych oraz (ponowne) powołanie audytora zewnętrznego dla całej Grupy i poszczególnych Istotnych Spółek Grupy,
 • roczna ocena Komitetu Audytu i roczne sprawozdanie Komitetu dla Rady.
 • przygotowywanie i okresowe przeglądy polityki i zasad Grupy dotyczących wynagradzania oraz kryteriów dotyczących wyników w zakresie wynagrodzeń i okresowego przeglądu ich wdrażania, a także przedkładanie Radzie Spółki propozycji i rekomendacji 
 • przygotowywanie wszelkich stosownych decyzji Rady Spółki w sprawie powoływania członków Rady Spółki oraz przedkładanie Radzie Spółki propozycji i rekomendacji.

Rada Spółki może przekazać Komitetowi Wynagrodzeń i Nominacji dalsze uprawnienia i obowiązki

Dyrektor generalny i/ lub dyrektor finansowy Spółki lub dowolny członek Rady Spółki może być każdorazowo zapraszany na posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń́ i Nominacji jako obserwator. 

W skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodzą Nancy Cruickshank, Darren Huston (pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji) oraz Carla Smits-Nusteling. 

W 2021 roku Komitet Wynagrodzeń i Nominacji odbył łącznie cztery posiedzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień omawianych podczas spotkań Komitetu zostały przedstawione w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Allegro.eu za rok 2021 na str. 107

Wyniki wyszukiwania