Raport ESG
2021

gc
kpi

Strategia zrównoważonego rozwoju

CSR i zrównoważony rozwój są strategicznie i kompleksowo zarządzane przez Allegro. Kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG) są częścią codziennej działalności biznesowej Allegro, jak również długoterminowych planów strategicznych. Dlatego w 2020 roku opracowana została strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Allegro na lata 2020-2023. Określa ona długoterminowe priorytety Allegro w tym zakresie.

Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Grupy kontynuuje nasze ważne programy społeczne i edukacyjne, kładąc znaczny nacisk na kwestie środowiskowe

Motto naszej strategii brzmi #SustainableAllTogether („Wszyscy razem dla zrównoważonego rozwoju”), ponieważ poprzez współpracę z klientami, sprzedawcami, partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi interesariuszami aktywnie realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju. Allegro, jako platforma handlowa, ma znaczący wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo. Poprzez inwestycje w badania i rozwój oraz technologie tworzymy efekt koła zamachowego, którego skala oddziaływania znacznie wykracza poza nasz bezpośredni wkład. Nasze innowacje i inicjatywy wzmacniają pozycję i napędzają rozwój naszych klientów i sprzedawców, a także partnerów biznesowych. W naszym podejściu zwracamy szczególną uwagę na środowiskowe aspekty działalności w sektorze e-commerce, jednocześnie stale podnosząc nasze ambicje i wskazując kolejne cele do realizacji.

Długoterminowe cele Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju zakładają pomoc naszym klientom w dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów, poprzez eksponowanie i promowanie zrównoważonych pro- duktów dzięki optymalizacji wyszukiwania produktów na Allegro.pl w oparciu o uczciwe i przejrzyste kryteria. Wdrażamy specjalną przestrzeń, która dedykowana jest dla osób poszukujących produktów ekologicznych, ponieważ chcemy ułatwić kupującym znalezienie certyfikowanych produktów oraz promować sprzedawców w tym segmencie rynku. Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat najlepszych praktyk w zakresie opakowań i logistyki zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy dać zarówno sprzedającym, jak i kupującym wiedzę i narzędzia, które pozwolą im na promowanie wykorzystywania zasobów w obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości. Zamierzamy zachęcać kolejnych sprzedających do stosowania prośrodowiskowych opakowań. Naszych sprzedawców i klientów kształcimy na rozwijającej się platformie e-learningowej Akademia Allegro. Grupa mierzy między innymi swój wpływ na środowisko, prowadzi coroczny monitoring emisji GHG (gazów cieplarnianych) i realizuje program redukcji średniej emisji GHG na GMV.

Strategia została zatwierdzona i przyjęta przez Radę Dyrektorów. Wyniki jej realizacji są na bieżąco monitorowane, przedstawiane kierownictwu oraz publikowane w rocznym raporcie ESG.

Cele SDGs realizowane w ramach Strategii CSR & zrównoważonego rozwoju Allegro na lata 2020-2023

   

 

filary-whitesides-01-01 filary-whitesides-01-01

Strategia obejmuje 86 inicjatyw, które wspierają operacjonalizację podejmowanych działań. Dla każdego z filarów wyznaczono konkretne cele i wskaźniki KPI, które są monitorowane każdego miesiąca.

Długoterminowe cele ESG i stopień ich realizacji

W ramach przeglądu strategii spriorytetyzowane zostały główne cele ESG, które przedstawiamy poniżej

 

allegro_cele ESG (7) allegro_cele ESG (7)
KPI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Nasze najważniejsze osiągnięcia w 2021 roku nawiązujące do czterech filarów strategii CSR i zrównoważonego rozwoju:

2021

2020

Opis wskaźnika KPI

Filar Strategii

78,9

76,1 

wskaźnik rNPS w badaniu satysfakcji klienta5 
[KPI 1]

Filar 1 

+133 tys 

128tys.

profesjonalni sprzedawcy („B2C”) na Allegro
[KPI 2]

Filar 2

13,5 mln

13 mln

aktywni kupujący6 na Allegro [KPI 3]

Filar 1

1 million

962 tys.

unikalni użytkownicy, którzy w 2021 roku odwiedzili platformę e-learningową Akademii Allegro i wzięli udział w co najmniej jednym z 72 dostępnych kursów edukacyjnych (1 080 996 unikalnych użytkowników) [KPI 4]

Filar 2

4,3 mln PLN

n/d

darowizny przekazane przez Grupę Allegro.eu na rzecz organizacji charytatywnych i społecznych [KPI 5]

Filar 3

571 tys.

n/a

opakowań pochodzących z recyklingu z certyfikatem FSC zostały wprowadzone do obiegu przez sklep Allegro Pack [KPI 6]

Filar 2

87%

n/d

pracowników postrzega Allegro7 jako miejsce pracy, w którym szanuje się wszystkich bez względu na płeć, wiek czy jakikolwiek inny wymiar różnorodności [KPI 7]

Filar 4

5 rNPS – relational net promoter score w IV kwartale 2021 r., wartość w III kwartale 2021 roku wyniosła 78,8. Wskaźnik NPS obsługi klienta za IV kwartał 2021 wyniósł 74,2, a za III kwartał 2021 77,4.
6 Aktywny Kupujący to każdy unikalny adres e-mail powiązany z kupującym, który w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dokonał co najmniej jednego zakupu na Allegro.pl, Allegrolokalnie.pl lub eBilet.pl. Poprzednio dane nie obejmowały eBilet.pl. Wszystkie punkty danych zostały retrospektywnie dostosowane do zmienionej definicji
7 Dane pochodzą z Rocznego Badania Zaangażowania BaZa 2020 przeprowadzonego w II kwartale 2021 r. w spółkach Allegro.pl, AllegroPay i Allegro Finance, w przypadku Ceneo.pl wynik to 88%, w przypadku eBilet.pl brak danych

Odpowiedzialny nadzór, czyli Komitet Zarządzający

Ponieważ zrównoważony rozwój i klimat są kwestiami strategicznymi dla Allegro, odpowiedzialność za określenie strategicznych kierunków w tym obszarze spoczywa na Komitecie Zarządzającym, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu i Rada Dyrektorów. Za operacyjne zarządzanie tym obszarem odpowiada Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, wspierany przez dedykowanych menedżerów i pracowników z różnych działów organizacji.

Zespół zarządzający nadzoruje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i klimatem, w szczególności poprzez monitorowanie i nadzorowanie strategii CSR & Zrównoważonego Rozwoju. Jednocześnie, ponieważ ryzyka klimatyczne i środowiskowe podlegają zarządzaniu ryzykiem i Polityce Zarządzania Ryzykiem, wszyscy pracownicy Allegro.eu są odpowiedzialni za identyfikację i raportowanie ryzyka. Rolą Rady Dyrektorów jest nadzorowanie ryzyka korporacyjnego, definiowanie zakresu zarządzania ryzykiem, określanie kierunków rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz ustalanie poziomów apetytu na ryzyko.

GRI
 • 102-32

Rola kierownicza i przywódcza

Komitet Zarządzający ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju

 • zatwierdzanie kierunków i celów strategicznych oraz rekomendacje zmian/działań
 • zatwierdzenie raportów z realizacji Strategii CSR Allegro
 • nadzór nad integracją strategii i inicjatyw CSR z celami biznesowymi Allegro
 • wybór obszarów priorytetowych i długoterminowe planowanie strategiczne

Komitet Zarządzający (CEO i Rada Dyrektorów)

Najwyższy organ zarządzający Allegro.eu, Rada Dyrektorów, bierze pod uwagę kwestie ESG podczas wykonywania swoich obowiązków nadzorczych. Kwestie ESG są omawiane na posiedzeniach Rady Dyrektorów. Spółka powołała Komitet Zarządzający ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego wchodzą Szef działu prawnego (General Counsel), Dyrektor ds. komunikacji oraz Dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO). W skład Komitetu Zarządzającego wchodzi CEO oraz Rada Dyrektorów. Obowiązki Komitetów zostały opisane powyżej. Kwestie ESG są również poruszane na posiedzeniach Zarządu i brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR w Allegro.pl składa się z kilkunastu ekspertów w dziedzinie ESG i zrównoważonego rozwoju, wspieranych dodatkowo przez ekspertów ds. relacji inwestorskich, compliance i HR. Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w ramach obszaru dotyczącego Dostaw obejmuje specjalistów zajmujących się zrównoważonym rozwojem w zakresie usług realizacji zamówień, dostaw i usług logistycznych, w tym na ostatnim etapie dostawy do odbiorcy. Wszyscy ściśle współpracują przy realizacji celów strategii ESG i są również zaangażowani w raportowanie.

GRI
 • 102-12

Allegro.pl w UN Global Compact, czyli realizujemy Agendę 2030

W 2021 roku Allegro.pl dołączyło do UN Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, która zrzesza firmy i instytucje, dla których ważny jest zrównoważony rozwój. Przystępując do programu UN Global Compact, firma zobowiązała się do realizacji polityki i globalnych inicjatyw ONZ, koncentrujących się na kwestiach środowiska i przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Jest to również zobowiązanie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie 2030. Przystąpienie do UN Global Compact jest świadectwem naszego prawdziwego zaangażowania w strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz naszego zobowiązania w zakresie środowiska.

Edukujemy sprzedawców w temacie zrównoważonego rozwoju i wdrażamy agendę klimatyczną w naszym łańcuchu dostaw. Global Compact zrzesza ponad 12 000 firm i 3 000 instytucji z 160 krajów. Allegro dołączyło do dużej międzynarodowej społeczności, dla której dialog dotyczący zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważny

W 2021 roku Allegro brało udział w pracach Komitetu ds. Standardów Etycznych UN Global Compact Network Poland. Firma była zaangażowana w projekty dotyczące różnorodności i włączenia społecznego, kwestii etycznych oraz dzieliła się dobrymi praktykami. W 2022 roku Allegro zamierza nadal aktywnie działać w Komitecie ds. Standardów Etycznych i Programie Climate Positive w ramach UN Global Compact Network Poland.

GC
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10

Jako uczestnik UNGS, informujemy o naszych postępach we wdrażaniu 10. Zasad UN Global Compact. 

Obszar: Prawa człowieka

Zasada 1: Przedsiębiorstwa powinny przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka

Zasada 2: Należy eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę

 

3.5.1. Kodeks Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Allegro oraz Kodeks Postępowania dla sprzedających

 • Nasze wewnętrzne regulacje i kodeks postępowania dla dostawców zawierają już zasady UN Global Compact
 • Wdrożyliśmy Politykę Praw Człowieka Allegro.eu

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Prawa człowieka oraz w sekcji Pracownicy

Obszar: Miejsce pracy

Zasada 3: Przedsiębiorstwa powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji

Zasada 4: Firmy powinny wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej

Zasada 5: Biznes powinien przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci

Zasada 6: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Zasada 7: Przedsiębiorstwa powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego

Zasada 8: Firmy powinny podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową

4.2. Tworzymy równe szanse w wymagającym środowisku biznesowym

4.2.3. Przegląd struktury zarządzania różnorodnością i inkluzywnością/równością szans

4.2.4. Szkolenia z zakresu różnorodności i inkluzywności na różnych poziomach kariery

4.2.5. Dodatkowy program, który wspiera rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością i/lub młodzieży z grup defaworyzowanych (np. płatne staże)

4.2.6. Powoływanie grup roboczych ds. różnorodności i integracji, w których ludzie mogą dzielić się aktualnymi informacjami, najlepszymi praktykami, doświadczeniami i pomysłami, aby środowisko pracy stało się bardziej różnorodne i sprzyjające inkluzywności

 • Wprowadziliśmy politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz politykę zgłaszania nieprawidłowości
 • Polityka różnorodności została wprowadzona w Allegro w 2020 roku, rozwijamy także temat różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy
 • W firmie organizowane są również szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne, których celem jest wsparcie w rozpoznawaniu i zapobieganiu zachowaniom niepożądanym oraz tworzenie pozytywnych relacji między pracownikami

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kolejnych sekcjach: Prawa człowieka; Pracownicy; Różnorodność i inkluzywność.

Obszar: Środowisko

Zasada 9: Firmy powinny wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

1.2. Pomagamy klientom zmniejszyć ślad węglowy związany z procesem dostawy produktów

2.4. Wspieramy działania na rzecz klimatu w łańcuchu dostaw i dostawach, np. wprowadzanie opakowań wielokrotnego użytku, zmniejszanie wpływu na środowisko opakowań jednorazowych, pomiar emisji z dostaw

3.4. Prowadzimy działania prośrodowiskowe, m.in.: na rzecz ograniczenia emisji związanych z dostawami zamówień z Allegro, zwiększamy efektywność energetyczną i promujemy stosowanie obiegu zamkniętego, rozwijamy system zbierania danych i obliczania wskaźników emisji

 • Wprowadzamy coroczny monitoring emisji GHG (gazów cieplarnianych) oraz program redukcji emisji dwutlenku węgla
 • Wdrażamy specjalną przestrzeń, która dedykowana jest dla osób poszukujących produktów ekologicznych, ponieważ chcemy ułatwić kupującym znalezienie certyfikowanych produktów oraz promować sprzedawców w tym segmencie rynku
 • Naszym celem jest podnoszenie świadomości na temat najlepszych praktyk w zakresie opakowań i logistyki zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Chcemy dać zarówno sprzedającym, jak i kupującym wiedzę i narzędzia, które pozwolą im na promowanie wykorzystywania zasobów w obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości
 • Zachęcamy kolejnych sprzedawców do stosowania prośrodowiskowych opakowań
 • Przyłączyliśmy się do inicjatywy „Science Based-Targets Initiative” i zobowiązaliśmy się do realizacji celów klimatycznych: 1) 38% redukcja emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 21) do 2030 r., zgodnie ze ścieżką 1,5°C Porozumienia Paryskiego  (wobec 2021 roku 2) Zaangażowanie co najmniej 69% największych dostawców, aby w ciągu 5 lat od 2021 roku), ustalić ich cele oparte na nauce dla Zakresu 1 i 2.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Środowisko i klimat.

Obszar: Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10: Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

3.3. Zarządzamy naszą firmą odpowiedzialnie

3.5.1. Kodeks postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Allegro

 • Nasze wewnętrzne regulacje oraz Kodeks Postępowania dla Dostawców zawierają już zasady UN Global Compact
 • Wprowadziliśmy Politykę antykorupcyjną i przeciwdziałania przekupstwu
 • Grupa bardzo poważnie podchodzi do systemu zarządzania ryzykiem i compliance

Zobacz więcej w sekcji Etyka i compliance, zarządzanie ryzykiem 

Wyniki wyszukiwania