Raport ESG
2021

Współpraca z dostawcami

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 102-9
GC
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10

Weryfikacja, czyli pracujemy z najlepszymi

3 tys. sprawdzonych firm
- liczba dostawców w 2021 roku

W 2021 roku współpracowaliśmy z ponad 3 tysiącami sprawdzonych firm, które dostarczały nam produkty i usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania Allegro. Wybór dostawcy dla Allegro.pl/Ceneo.pl to wieloetapowy proces, który zapewnia nam wyłonienie najlepszej oferty i zagwarantowanie, że współpracujemy z wiarygodnym dostawcą, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Proces wyboru dostawcy Allegro.pl/Ceneo.pl:

Wśród dostawców Allegro rozróżniamy następujące grupy:

 • dostawców dostarczających produkty, które są objęte sprzedażą detaliczną w ramach Oficjalnego Sklepu Allegro 
 • dostawców, których  produkty i usługi wykorzystujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności operacyjnej (administratorzy budynków, w których mieszczą się nasze biura, dostawcy mediów, oprogramowania, systemów informatycznych, centrów danych, rozwiązań technologicznych i doradczych, usług reklamowych i marketingowych oraz innych usług i produktów)
 • dostawców wynajmujących grunt pod automaty paczkowe
 • dostawców usług kurierskich/ transportowych 
GRI
 • 308-1
 • 414-1
ESG
 • S-P6
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik

Jeśli łączna wartość umów z dostawcą przekroczy 100 000 PLN, dostawca Allegro.pl/Ceneo.pl zostaje objęty programem monitoringu i ewaluacji, zobowiązany jest do zaakceptowania i podpisania Kodeksu Postępowania dla Dostawców oraz Kwestionariusza dla Dostawców i Partnerów Biznesowych, a także złożenia pisemnej deklaracji przestrzegania Kodeksu Etyki Allegro (Kodeks Allegro) oraz Dziesięciu Zasad inicjatywy UN Global Compact. Pozwala nam to zweryfikować ich postępowanie pod względem etycznym, społecznym i środowiskowym.

W 2021 r. kryteria spełniło 95% ocenianych dostawców. Stanowili oni 10% wszystkich nowych wykonawców (dane nie obejmują eBilet.pl). Szczegóły dotyczące łańcucha dostaw Allegro.pl oraz charakterystyka dostawców są wewnętrznymi informacjami firmy.

Ocena dostawcy*

2021

2020

% ocenionych nowych dostawców, którzy spełniali standardy społeczne, środowiskowe i etyczne

95%

99%

% wszystkich nowych dostawców poddanych ocenie

10%

9,7%

*dane nie obejmują eBilet.pl

Podpis Kodeksu Etyki Allegro (Kodeks Allegro) nie jest wymagany w przypadkach, gdy dostawca posiada swój kodeks, który jest spójny z wartościami, założeniami i nie odbiega od norm kodeksu Allegro.  

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów, spółki grupy wprowadziły kompleksowy proces weryfikacji dostawców. Dokumenty finansowe, dokumenty rejestracyjne firm i konta bankowe są sprawdzane w celu odrzucenia nierzetelnych usługodawców. Wprowadziliśmy również politykę zakupową, procedury przetargowe, procedury kontrolingu i prawne, których celem jest zminimalizowanie wszelkich niezgodnych z prawem praktyk, naruszeń prawa, korupcji i nadużyć oraz innych negatywnych konsekwencji nieprzestrzegania przepisów w ramach Grupy. Dodatkowo, wszystkie procesy zakupowe w Allegro.pl i Ceneo.pl oparte są na zintegrowanych systemach informatycznych, które zapewniają pełną przejrzystość w zakresie przestrzegania procedur.

Wdrożyliśmy system ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności we wszystkich obszarach działalności Allegro. Obejmuje on standardy operacyjne, zapobieganie korupcji, przestrzeganie prawa konkurencji, zapobieganie konfliktom interesów, ochronę informacji i danych, zapobieganie bezprawnej dyskryminacji oraz ochronę własności i know-how firmy.

Nasz system obejmuje nie tylko przepisy obowiązujące w Allegro, ale także warunki współpracy z dostawcami: politykę zakupową oraz dodatkowe wymagania dla dostawców, w tym Kodeks Postępowania dla Dostawców oraz Kwestionariusz dla Dostawców i Partnerów Biznesowych dedykowany kluczowym dostawcom (czyli tym, których roczny kontrakt przekracza 100 tys. PLN). Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, spółki Grupy wprowadziły kompleksowy proces weryfikacji przy wyborze dostawców. Weryfikacja dokumentów finansowych, dokumentów rejestracyjnych firmy i rachunków bankowych pozwala na odrzucenie tych dostawców, których referencje budzą wątpliwości.

Obowiązki dostawców i partnerów biznesowych zgodnie z Zasadami UN Global Compact:

 • Zapewnienie zgodności z przepisami
 • Poszanowanie praw człowieka
 • Zapewnienie pracownikom najwyższych standardów i warunków pracy
 • Ochronę środowiska naturalnego

Wyniki wyszukiwania