Raport ESG
2021

gri
tcfd/sfdr

Zarządzanie ryzykiem

System zarządzania ryzykiem, czyli działania pod kontrolą

TCFD/SFDR
  • Ryzyko B

Nieodłączną cechą wszelkich działań podejmowanych przez Grupę jest brak pewności realizacji procesu i osiągnięcia założonych celów

Wpływ tej niepewności na procesy i ich cele jest definiowany jako ryzyko. Celem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia przez Grupę celów i realizacji projektów poprzez podejmowanie działań ograniczających ryzyko do akceptowalnego poziomu.

W Grupie funkcjonuje system zarządzania ryzykiem, w ramach którego wszyscy pracownicy uczestniczą w realizacji zadań z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. System zarządzania ryzykiem został zaprojektowany w sposób umożliwiający identyfikację, pomiar, monitorowanie tych rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na realizację naszych celów strategicznych, operacyjnych, finansowych, sprawozdawczych i związanych z zachowaniem zgodności z przepisami we wszystkich jednostkach organizacyjnych i biznesowych oraz zespołach realizujących projekty rozwojowe. 

Nasza polityka zarządzania ryzykiem ma na celu zapewnienie spójnego podejścia do pomiaru i ograniczania różnych rodzajów ryzyka. Polityka ta określa strukturę ramową zarządzania ryzykiem, zakres systemu zarządzania oraz jego zasady. Opisuje ona podejście do zarządzania ryzykiem stosowane przez Grupę oraz poszczególne elementy systemu.

Obowiązujący proces zapewnia odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem. Poniżej przedstawiono zakresy obowiązków i kompetencji osób uczestniczących w realizacji procesu. Wszyscy pracownicy Grupy są odpowiedzialni za identyfikację i raportowanie ryzyka.

allegro_zarzadzanie ryzykiem-10 allegro_zarzadzanie ryzykiem-10

Więcej na temat procesu zarządzania ryzykiem piszemy w naszym Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za rok 2021 w części „System zarządzania ryzykiem, czynniki ryzyka i kwestie regulacyjne”

GRI
  • 102-11
TCFD/SFDR
  • Ryzyko C

Ryzyko niefinansowe, czyli wszystko się liczy

Mierzenie i raportowanie wyników w zakresie ESG, ryzyka i jego zarządzaniem ma fundamentalne znaczenie dla zdobycia zaufania interesariuszy i wygenerowania maksymalnej wartości na rynku. Zdefiniowaliśmy następujące ryzyka jako główne obszary naszych działań ESG. Proces identyfikacji i oceny ryzyk niefinansowych jest integralną częścią systemu zarządzania ryzykiem.

Główne rodzaje ryzyk

Ryzyko środowiskowe i klimatyczne

 

Chociaż wpływ sektora e-commerce na środowisko jest mniejszy niż tradycyjnych form handlu, mamy świadomość, że działalność Grupy wywiera negatywny wpływ na środowisko (np. emisja CO2, odpady opakowaniowe). Rozwijanie naszej działalności bez wdrażania programów redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii, a także bez podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, mogłoby przynieść negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Nowe ramy regulacyjne związane z unijnym Zielonym Ładem i transformacją środowiskową mogą nakładać kolejne obowiązki na firmy z sektora handlu detalicznego, a być może także na inne podmioty. Zmiany klimatu, które obecnie obserwujemy, mogą potencjalnie doprowadzić do istotnych zmian w sposobie prowadzenia działalności, a także w poziomie przychodów i kosztów. Inicjatywy zmierzające do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz rozwiązania technologiczne zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, np. prośrodowiskowe opakowania, mogą przełożyć się na wzrost kosztów naszej działalności.
 

Więcej o zarządzaniu ryzykiem można znaleźć w sekcji Środowisko i klimat

 
Więcej o TCFD można znaleźć w sekcji Zarządzanie ryzykiem, czyli klimat pod kontrolą

Ryzyko społeczne

Pogorszenie publicznego wizerunku lub reputacji Grupy w wyniku negatywnych opinii może mieć niekorzystny wpływ na jej markę. Przypadki wycofania produktów z rynku, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, naruszenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, obecność podrobionych towarów naruszających warunki określone przez Grupę lub inne nieuczciwe działania na platformie e-commerce Grupy, które nie zostaną wykryte przez jej technologię przeciwdziałania oszustwom, mogą znacząco zaszkodzić reputacji i działalności Grupy. Skargi użytkowników lub negatywne opinie na temat stron internetowych Grupy, produktów, terminów dostaw, procesów zwrotów, warunków pracy jej pracowników (lub pracowników jej podwykonawców lub dostawców), przetwarzania danych użytkowników i praktyk w zakresie bezpieczeństwa lub obsługi klienta, w tym na platformach internetowych, takich jak blogi, rankingi internetowe, serwisy recenzenckie i portale społecznościowe, mogą mieć istotny negatywny wpływ na reputację Grupy i popularność jej stron internetowych.
 

Więcej o zarządzaniu ryzykiem można znaleźć w sekcji Klienci w centrum uwagi

Ryzyko związane z prawami człowieka

Mechanizmy kontroli i zapobiegania stosowane w ramach struktury compliance Grupy mogą okazać się niewystarczające, aby zapewnić odpowiednią ochronę Grupy przed wszelkimi naruszeniami praw człowieka, takimi jak nierówne traktowanie pracowników (np. przy rekrutacji, wynagradzaniu, szkoleniu i awansowaniu itd.) lub innymi naruszeniami, które mogą mieć miejsce w przypadku partnerów zewnętrznych i dostawców
 

Więcej o zarządzaniu ryzykiem można znaleźć w sekcji Prawa człowieka

Praktyki z zakresu pracy

Utrata wykwalifikowanego personelu, duża rotacja pracowników lub utrzymujące się trudności w obsadzaniu wolnych stanowisk odpowiednimi kandydatami mogą mieć istotny negatywny wpływ na zdolność Grupy do skutecznego konkurowania w ramach prowadzonej przez siebie działalności, a ponadto Grupa może utracić znaczącą część wiedzy specjalistycznej lub też wiedza ta może stać się dostępna dla konkurentów Grupy. Ponadto aby pozyskać lub utrzymać wykwalifikowany personel, Grupa może być zmuszona do oferowania wyższych pakietów wynagrodzeń i innych świadczeń, co może prowadzić do zwiększenia kosztów osobowych. Niezdolność do pozyskania, wyszkolenia, zmotywowania lub utrzymania wykwalifikowanego personelu bez ponoszenia nadmiernych kosztów może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Grupy.
 
Zagrożenia i sytuacje niebezpieczne związane z pracą oraz ryzyko odniesienia obrażeń lub utraty zdrowia w związku z pracą, w tym wypadki i choroby zawodowe, mogą mieć również istotny negatywny wpływ na działalność Grupy.
 
Pandemia COVID-19 ma daleko idące konsekwencje dla pracowników, którzy muszą kontynuować pracę w trybie stacjonarnym (szczególnie w magazynie). Pracownicy pracujący zdalnie mogą nie posiadać ergonomicznych i odpowiednich miejsc pracy w domu.
 

Więcej o zarządzaniu ryzykiem można znaleźć w sekcjach: Pracownicy oraz Różnorodność i inkluzywność.

Ryzyko korupcji i innych naruszeń

Grupa może być narażona na przypadki korupcji lub przekupstwa (łapówki, nielegalne gratyfikacje, wymuszanie zapłaty, przestępczość cyfrowa), konflikt interesów lub inne nadużycia, a także na brak zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych klientów.

 

Więcej o zarządzaniu ryzykiem można znaleźć w sekcji Etyka i compliance

Ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem i naruszeniami ochrony danych osobowych

Grupa korzysta z usług zewnętrznych dostawców centrów danych, których zasoby mogą ucierpieć w wyniku cyberataku. Cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi osobowymi oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszej infrastruktury to ważne elementy naszej działalności.

 

Więcej o zarządzaniu ryzykiem można znaleźć w sekcji: Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Rada Dyrektorów nadzoruje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i klimatem, w szczególności poprzez monitorowanie i nadzorowanie strategii CSR & Zrównoważonego Rozwoju

Jednocześnie, ponieważ ryzyka klimatyczne i środowiskowe podlegają zarządzaniu ryzykiem i Polityce Zarządzania Ryzykiem, wszyscy pracownicy Grupy Allegro.eu są odpowiedzialni za identyfikację i raportowanie ryzyka. Rolą Rady Dyrektorów jest nadzorowanie ryzyka korporacyjnego, definiowanie zakresu zarządzania ryzykiem, określanie kierunków rozwoju systemu zarządzania ryzykiem oraz ustalanie poziomów apetytu na ryzyko.

Zgodnie z zaleceniami Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Allegro.eu dokładnie określa ryzyko klimatyczne, jak również, jeszcze szerzej, ryzyko środowiskowe. Proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem klimatycznym jest częścią ogólnego procesu zarządzania ryzykiem w Grupie Allegro.eu. Więcej na temat ujawniania informacji w ramach TCFD można znaleźć w sekcji Klimat.

Wyniki wyszukiwania