Raport ESG
2021

gri
esg
gc

Prawa człowieka

GC
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
ESG
 • S-P4

Allegro.eu prowadzi swoją działalność́ w sposób etyczny i tego samego oczekuje od swoich partnerów biznesowych, pracowników i wykonawców. Jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności, firma odpowiada na oczekiwania interesariuszy, a także na międzynarodowe i krajowe przepisy oraz wytyczne, przestrzegając wszystkich obowiązujących regulacji. Allegro.eu szanuje prawa człowieka przysługujące pracownikom i wykonawcom oraz oczekuje poszanowania praw człowieka od partnerów biznesowych.

Międzynarodowe standardy

Odpowiedzialność Allegro.eu za przestrzeganie praw człowieka opiera się na powszechnie uznanych prawach człowieka, które są zgodne z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka/Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz prawami podstawowymi określonymi w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy. Przestrzegamy praw człowieka w relacjach biznesowych, stojąc na straży praw pracowniczych, wolności zrzeszania się, a także Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka oraz Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych (Wytyczne OECD). Jako członek UN Global Compact, Allegro deklaruje zgodność z Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact i jest zaangażowane w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W firmie Allegro.eu znane są również zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw ludności tubylczej, kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych, religijnych i językowych, dzieci, osób z niepełnosprawnościami, a także pracowników migrujących i ich rodzin.

ESG
 • S-P5

Polityka praw człowieka

W styczniu 2022 roku Zarząd Allegro.eu przyjął Politykę praw człowieka Allegro.eu. Polityka ta dotyczy wszystkich pracowników, wykonawców i partnerów biznesowych. Określa wymagania dla własnej działalności Allegro.eu (dotyczące pracowników, bezpośrednich działań, produktów lub usług), jak również zalecenia dla dostawców i partnerów określone w innych dodatkowych dokumentach i politykach, takich jak Kodeks Postępowania dla Dostawców. W 2022 roku zamierzamy zorganizować dodatkowe szkolenia dla pracowników z Polityki praw człowieka.

Allegro.eu przestrzega praw człowieka poprzez:

 • Unikanie wywierania lub przyczyniania się do niekorzystnego wpływu na prawa człowieka poprzez własne działania oraz reagowanie na taki wpływ w przypadku jego wystąpienia
 • Dążenie do zapobiegania lub łagodzenia negatywnego wpływu na prawa człowieka, który jest bezpośrednio związany z działalnością, produktami lub usługami Grupy, poprzez swoje relacje biznesowe, nawet jeśli nie przyczyniły się one do tego wpływu
 • Allegro.eu zamierza dochować należytej staranności, aby nie naruszać praw innych osób oraz podejmować działania w odpowiedzi na wszelkie wydarzenia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na egzekwowanie praw człowieka, do których firma mogłaby się bezpośrednio przyczynić.

Założenia Polityki praw człowieka

 1. Identyfikacji potencjalnych wpływów na prawa człowieka i miejsc, w których mogą one wystąpić
 2. Ustalenia zakresu procesu identyfikacji ryzyka związanego z należytą starannością Allegro.eu, określenia, czy obejmuje on tylko własną działalność firmy, czy również łańcuch wartości i inne działania, a także proces poprzedzający nawiązanie nowych relacji biznesowych (fuzje, przejęcia, joint venture itp.)
 3. Identyfikacji kwestii, które Allegro.eu uwzględniło w sposób szczególny w procesie należytej staranności, a także grup szczególnie narażonych monitorowanych w trakcie tego procesu
 4. Podkreślenia znaczenia systemu informowania o nieprawidłowościach i poufności zgłoszeń
 5. Zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na prawa człowieka, w tym działaniom, które uniemożliwiają lub ograniczają jednostce korzystanie z jej praw człowieka
 6. Kształcenia i podnoszenia kompetencji pracowników i wykonawców Grupy w zakresie przestrzegania i ochrony praw człowieka
 7. Wspierania i edukowania dostawców i partnerów biznesowych w zakresie przestrzegania i ochrony praw człowieka
 8. Aktywnego udziału w inicjatywach i działaniach ukierunkowanych na szeroką edukację i promocję istotnej roli biznesu na rzecz praw człowieka.
 1. Należyta staranność w przestrzeganiu praw człowieka
 2. Śledzenie ryzyka związanego z ochroną praw człowieka
 3. Działania łagodzące
 4. Działania naprawcze
 5. Ocena potencjalnych kwestii związanych z łamaniem praw człowieka
 6. Monitorowanie skuteczności działań podejmowanych przez Grupę 
 1. Handlowi ludźmi
 2. Pracy przymusowej
 3. Pracy dzieci
 1. Wolności zrzeszania się
 2. Prawa do negocjacji zbiorowych
 3. Równego wynagrodzenia
 4. Prawa do niedyskryminacji

Chcemy przestrzegać praw człowieka w całym łańcuchu wartości Allegro.eu. Podnosimy wiedzę na temat praw człowieka i ich ochrony wśród pracowników, dostawców i partnerów biznesowych. Angażujemy się w inicjatywy mające na celu edukację i promocję roli biznesu na rzecz praw człowieka. Zobowiązujemy się przestrzegać wolności zrzeszania się pracowników, prawa do negocjacji zbiorowych, równego wynagrodzenia i prawa do niedyskryminacji. Nie dopuszczamy w naszej organizacji ani w firmach chcących współpracować z Grupą Allegro do korzystania z handlu ludźmi, pracy przymusowej albo pracy dzieci. W firmie wdrożyliśmy sprawny i poufny system informowania o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie praw człowieka. 

GRI
 • 102-41
ESG
 • S-P4
GC
 • #3

Pracownicy Allegro nie są objęci układami zbiorowymi pracy, a organem przedstawicielskim pracowników jest Reprezentacja Pracowników. Więcej na temat niedyskryminacji i równego wynagrodzenia można znaleźć w sekcji Różnorodność w miejscu pracy.

Allegro przestrzega obowiązujących przepisów prawa oraz stosuje się do Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka oraz Dziesięciu Zasad UN Global Compact. W latach 2021 i 2020 nie wystąpiły żadne incydenty ani przypadki naruszenia praw pracowniczych i praw człowieka.

Wyniki wyszukiwania