Raport ESG
2021

Różnorodność i inkluzywność

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W Allegro liczą się tylko kompetencje. Wiek pracownika, jego płeć, poglądy polityczne, przekonania, pochodzenie czy religia nie mają dla nas znaczenia. Nie widzimy przeszkód w różnicach, a raczej postrzegamy je jako okazję do budowania przewagi konkurencyjnej i tworzenia inspirującego miejsca pracy. Wszystkich traktujemy jednakowo i tego samego wymagamy od każdej osoby zatrudnionej w naszej firmie. Skuteczne zarządzanie różnorodnością i przeciwdziałanie dyskryminacji to istotny obszar odpowiedzialności nie tylko ze względu na liczbę pracowników, których zatrudniamy, ale też znaczenie tego zagadnienia dla naszych interesariuszy.

Tworzymy przyjazne środowisko pracy, wolne od uprzedzeń, sprzyjające rozwojowi osób o różnych poglądach i doświadczeniach. W 2016 r. wprowadziliśmy Politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz Procedurę zgłaszania nieprawidłowości. Polityka ta stanowi, że wszyscy pracownicy, a w szczególności kadra kierownicza, powinni traktować swoich współpracowników z god- nością i przestrzegać zasad etyki. Wszyscy pracownicy zapoznają się z tymi zasadami podczas procesu przyjęcia do pracy, a także przechodzą regularne szkolenia.

Wprowadziliśmy politykę różnorodności, która definiuje dobre praktyki i procesy sprzyjające tworzeniu różnorodnego i kreatywnego miejsca pracy. Spółka prowadzi również szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, których celem jest wspie- ranie rozpoznawania i zapobiegania niepożądanym zachowaniom oraz budowanie pozytywnych relacji między pracownikami.

KPI
 • 7
GC
 • #4
 • #5
 • #6
GRI
 • 406-1

Polityka różnorodności i inkluzywności

Allegro dokłada wszelkich starań, aby być pracodawcą zapewniającym równe szanse; miejscem, w którym każdy pracownik jest szanowany i wspierany w osiąganiu swojego najwyższego potencjału. Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy może zabrać głos, aby usunąć bariery na drodze do sukcesu, współpracować z innymi i wprowadzać w życie swoje najlepsze pomysły.
87%
pracowników postrzega Allegro jako miejsce pracy, w którym szanuje się wszystkich bez względu na płeć, wiek czy jakikolwiek inny wymiar różnorodności
(wg Rocznego Badania Zaangażowania BaZa 2020 przeprowadzonego w II kwartale 2021 r.)

Najważniejsze działania podejmowane przez Allegro.eu dotyczące różnorodności i inkluzywności to te, które wynikają z wdrożenia Polityki różnorodności i inkluzywności, przyjętej przez Zarząd w 2020 roku to:

 • Wdrożenie i realizacja Kodeksu postępowania „Stay Safe/Stay Fair”
 • Wdrożenie i realizacja Polityki przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu
 • Wdrożenie i realizacja Procedury oraz systemu zgłaszania nieprawidłowości z ochroną sygnalistów
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu promocji różnorodności
 • Dążenie do równego traktowania wszystkich pracowników, bez względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, rasę, formę zatrudnienia, poglądy polityczne, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, przynależność związkową, stan cywilny czy styl życia, także przy ocenie pracownika i podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia i awansu 
 • Wspieranie kobiet wybierających karierę w branży technologicznej 
 • Wspieranie różnorodności przy wyborze członków Rady Dyrektorów 
 • Wspieranie inicjatyw z zakresu różnorodności i integracji 
 • Stworzenie większych możliwości zmiany stanowisk w firmie 
 • Monitorowanie i sprawozdawczość z działań w tym zakresie

W 2021 roku Allegro.eu ogłosiło Deklarację Różnorodności Allegro, która przedstawia podstawowe zasady różnorodności i inkluzywności:

 • Decyzje oparte na zasługach i kompetencjach (merit based processes) obejmujące proaktywne działania mające na celu zminimalizowanie nieświadomych uprzedzeń w procesie podejmowania decyzji;
 • Zróżnicowane środowisko pracy promujące różnorodność pomysłów i zachęcające do innowacyjnych i twórczych rozwiązań;
 • Zróżnicowana i sprzyjająca włączeniu społecznemu kadra pracownicza, dopasowana do naszej docelowej bazy klientów, tak aby nasze produkty/usługi odzwierciedlały szeroki zakres perspektyw;
 • Zrównoważona organizacja pod względem reprezentacji kobiet i mężczyzn, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych.

Ponadto w 2021 roku Allegro.eu zainaugurowało D&I Champions – grupę pracowników Allegro, którzy swoimi działaniami wspierają budowanie środowiska pracy sprzyjającego inkluzywności. Ich zadaniem będzie rekomendowanie, doradzanie i zatwierdzanie wszelkich programów, podejść i strategii, które mają pomóc Allegro w obszarze różnorodności i inkluzywności, ale także uważne słuchanie pracowników Allegro, aby usprawnić działania firmy poprzez dodawanie nowych propozycji w odpowiedzi na konkretne potrzeby.

Allegro.eu wprowadziło również serię dedykowanych webinariów, warsztatów i wydarzeń w związku z Global D&I Month (Światowym miesiącem różnorodności) w październiku 2021 roku. Webinaria poświęcone były tematom nieświadomych uprzedzeń, przywództwa włączającego oraz zarządzania różnorodnymi środowiskami pracy. Warsztaty pozwoliły naszym pracownikom podzielić się swoimi przemyśleniami, opiniami i pomysłami na to, jak w przyszłości możemy tworzyć jeszcze bardziej inkluzywne Allegro.

Allegro.eu wspiera inicjatywy promujące różnorodność i otwartość. W latach 2018-2021 przedstawiciele firmy wzięli udział w ponad 30 wydarzeniach o tej tematyce. W 2021 roku były to WomenTech Global, Women in Technology oraz Kobiety w Biznesie 2021. Allegro.eu zaangażowało się również w Dare-IT – największy w Polsce indywidualny trzymiesięczny program mentoringowy prowadzony przez ekspertki z branży IT dla kobiet chcących rozpocząć karierę w branży. Allegro prowadzi również wewnętrzny program mentoringowy.

Wskaźnik uczestnictwa pracowników w szkoleniach na temat polityki antydyskryminacyjnej
i antymobbingowej

2021

2020

2019

Szkolenia (coroczne warsztaty online dla wszystkich pracowników i wykonawców)

73%

88,8%

92,8%

Szkolenia onboardingowe (comiesięczna sesja szkoleniowa dla wszystkich nowych pracowników i wykonawców)

100%

100%

100%

Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa

2021

2020

2019

Zgłoszone przypadki dyskryminacji i mobbingu w Allegro

2

5

2

Wszystkie zgłoszenia dotyczące podejrzeń o dyskryminację i molestowanie zostały dokładnie zweryfikowane. Niektóre przypadki zostały skierowane do Komisji Etyki. W żadnym ze zgłoszonych przypadków nie potwierdzono zarzutów. Po weryfikacji aplikacji zalecono i wprowadzono kilka usprawnień.

Firma wspiera poufny kanał raportowania i system zgłaszania nieprawidłowości – więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Etyka biznesowa, polityka antykorupcyjna i przeciwdziałania przekupstwu oraz Przestrzeganie praw człowieka. Allegro zapewnia także menedżerom, pracownikom i wykonawcom szkolenia dotyczące postępowania w przypadku zgłoszenia lub wystąpienia mobbingu lub molestowania.

GRI
 • 405-1
ESG
 • S-P1
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik

Wskaźniki różnorodności

Zarząd

2021

2020

2019

Członkinie zarządu – kobiety

2

25%

2

25%

nie dotyczy

Członkowie zarządu – mężczyźni

6

75%

6

75%

nie dotyczy

Zarząd – wiek <30 

0

0%

0

0%

nie dotyczy

Zarząd – wiek 31–50 lat

3

37,50%

4

50%

nie dotyczy

Zarząd – wiek >50

5

62,50%

4

50%

nie dotyczy

Pracownicy19

2021

2020

2019

Kobiety

40,8%

1 416

41,8%

1 133

41,6%

912

Mężczyźni

59,2%

2 056

58,2%

1576

58,4%

1 280

Kobiety na wyższych stanowiskach kierowniczych

28,6%

191

28,2%

122

28,9%

98

Mężczyźni na wyższych stanowiskach kierowniczych

71,4%

477

71,8%

310

71,1

241

Kobiety na najwyższych stanowiskach kierowniczych (C-Level)

25%

2

25%

2

0%

0

Mężczyźni na najwyższych  stanowiskach kierowniczych (C-Level)

75%

6

75%

6

100%

5

19 - Dane obejmują aktywnych zawodowo pracowników.
Kobiety stanowiły 40,8% wszystkich aktywnych pracowników Allegro.eu w 2021 roku.

Karta Różnorodności, czyli równe szanse dla wszystkich

Oprócz działań wewnętrznych, Allegro.eu chce wspierać inicjatywy zewnętrzne (krajowe i globalne). W 2021 roku Allegro.pl podpisało polską wersję Karty Różnorodności. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest promowanie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Karta Różnorodności jest międzynarodowym projektem realizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej, wdrażanym w większości krajów Unii Europejskiej. Jej celem jest promowanie i upowszechnianie polityki równego traktowania, włączania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Polska Karta Różnorodności jest częścią Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, co umożliwia sygnatariuszom regularne spotkania, czerpanie z wiedzy i doświadczeń oraz poznawanie dobrych praktyk firm ze wszystkich krajów, w których funkcjonują Karty Różnorodności.

Karta stanowi zobowiązanie organizacji do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmowania inicjatyw mających na celu wdrożenie i promowanie różnorodności, a także wyraża gotowość firmy do zaangażowania w te działania wszystkich pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych. Organizacje, które zdecydują się na wdrożenie tego narzędzia, wspierają spójność i równość społeczną.

 • Przyłączenie się do międzynarodowej grupy organizacji pod patronatem Platformy Karty Różnorodności Komisji Europejskiej
 • Podkreślenie otwartości i szacunku pracodawcy wobec zróżnicowanej grupy pracowników, wzmocnienie dialogu na temat różnorodności wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Dołączenie do grona organizacji, które są liderami zarządzania różnorodnością w Polsce
 • Zaangażowanie się w wyznaczanie trendów w zarządzaniu różnorodnością i politykę równych szans
 • Budowanie wizerunku organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w działania na rzecz równego traktowania w miejscu pracy
 • Szerokie możliwości współpracy międzysektorowej (biznes, administracja publiczna, organizacje pozarządowe),
 • Przełożenie języka Karty na rzeczywiste działania,
 • Zobowiązanie do przeglądu własnych polityk – wskaźniki Karty Różnorodności umożliwiają nadrzędny monitoring zarządzania różnorodnością na poziomie operacyjnym, a także audyt i monitoring działań w tym obszarze.

THE 2021 LINKEDIN TALENT AWARDS 

W 2021 roku Allegro.pl zostało laureatem konkursu LinkedIn Talent Awards w kategorii Diversity Champion w Polsce. W 2021 roku LinkedIn Talent Awards wyróżniono firmy z całego świata, które wykazały się niezwykłą zdolnością adaptacji, innowacyjnością i kreatywnością w przestrzeni pozyskiwania talentów.

GRI
 • 405-1

Wskaźniki różnorodności

Wszystkie wskaźniki różnorodności, w miarę możliwości, prezentowane są dla wszystkich pracowników w Grupie Allegro.eu, a także w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, eksperckich i specjalistycznych oraz stanowisk Zarządu.  

Firma nie ujawnia informacji o mniejszościach etnicznych swoich pracowników, ponieważ nie gromadzimy takich danych. Nie mamy podstawy prawnej do gromadzenia tych danych.

Grupa Allegro.eu

2021

2020

2019

Kobiety

40,8%

41,8%

41,6%

Mężczyźni

59,2%

58,2%

58,4%

Nowo zatrudnione – kobiety

42,4%

42,2%

43,7%

Nowo zatrudnieni – mężczyźni

57,6%

57,8%

56,3%

% pracowników z niepełnosprawnością

0,7%

0,7%

0,9%

% pracownic z niepełnosprawnością – kobiety

0,4%

0,5%

0,5%

% pracowników z niepełnosprawnością – mężczyźni

0,3%

0,3%

0,4%

Wiek <30 lat

40,2%

38,4%

37,4%

Wiek 30-50 lat

58,8%

60,8%

62,0%

Wiek >50 lat

1,0%

0,8%

0,6%

Wiek <30 lat – kobiety

42,2%

40,7%

38,9%

Wiek 30-50 lat – kobiety 

57,2%

59,2%

60,9%

Wiek >50 lat – kobiety 

0,6%

0,2%

0,2%

Wiek <30 lat – mężczyźni 

38,8%

36,8%

36,3%

Wiek 30-50 lat – mężczyźni 

59,8%

62,1%

62,9%

Wiek >50 lat – mężczyźni 

1,4%

1,1%

0,8%

% pracowników zagranicznych

0,9%

1,1%

0,8%

% pracownic zagranicznych – kobiety

0,3%

0,3%

0,2%

% pracowników zagranicznych – mężczyźni

0,6%

0,8%

0,6%

Stanowiska menedżerskie

2021

2020

2019

Kobiety

28,6%

28,0%

29,0%

Mężczyźni

71,4%

72,0%

71,0%

Wiek <30 lat

11,8%

8,7%

10,1%

Wiek 30-50 lat

86,4%

89,3%

88,7%

Wiek >50 lat

1,8%

2,0%

1,2%

Wiek <30 lat – kobiety

11,5%

8,8%

10,9%

Wiek 30-50 lat – kobiety

87,5%

91,2%

89,1%

Wiek >50 lat – kobiety 

1,0%

0,0%

0,0%

Wiek <30 lat – mężczyźni

11,9%

8,7%

9,7%

Wiek 30-50 lat – mężczyźni

86,0%

88,5%

88,7%

Wiek >50 lat – mężczyźni 

2,1%

2,8%

1,6%

Stanowiska eksperckie i specjalistyczne

2021

2020

2019

Kobiety

36,5%

37,5%

34,5%

Mężczyźni

63,5%

62,5%

65,5%

Wiek <30 lat

39,8%

37,5%

35,8%

Wiek 30-50 lat

59,8%

62,3%

64,0%

Wiek >50 lat

0,4%

0,2%

0,2%

Wiek <30 lat – kobiety

34,4%

33,6%

32,7%

Wiek 30-50 lat – kobiety

65,3%

66,4%

67,3%

Wiek >50 lat – kobiety 

0,3%

0,0%

0,0%

Wiek <30 lat – mężczyźni

42,8%

39,8%

37,5%

Wiek 30-50 lat – mężczyźni

56,6%

59,8%

62,3%

Wiek >50 lat – mężczyźni 

0,6%

0,4%

0,2%

Sprawiedliwość i równość płac

Kluczowym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć jest niedostateczna reprezentacja kobiet na stanowiskach związanych z technologią i zarządzaniem.

 • bardziej zrównoważonej pod względem płci rekrutacji kandydatów i kandydatek zewnętrznych do funkcji technologicznych, a także na stanowiska kierownicze (zarówno poprzez wewnętrzne, jak i zewnętrzne procesy rekrutacyjne) 
 • zapewnieniu przestrzegania obiektywnego, opartego na faktach i dowodach procesu oceny wyników i awansów oraz wynikających z tego zmian w wynagrodzeniach
 • przystąpieniu do zewnętrznych organizacji promujących różnorodność i integrację oraz wspierających dialog społeczny, jako znaczący pracodawca technologiczny w Polsce
 • ciągłej edukacji i budowaniu zaangażowania pracowników i pracownic Allegro na rzecz różnorodności, podnoszeniu świadomości i zapewnieniu silnego wsparcia w całej organizacji.

Wszystkie te działania mają na celu systematyczne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i dążenie do niwelowania różnic w wynagrodzeniach.

GRI
 • 405-2
ESG
 • S-P2
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn20

2021

2020

2019

Wynagrodzenie kobiet w stosunku do średniego wynagrodzenia 

96,7%

95,2%

95,7%

Wynagrodzenie mężczyzn w stosunku do średniego wynagrodzenia

102,1%

102,7%

101,5%

Wynagrodzenie kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn (mężczyźni=100%)

94,3%

91,9%

92,9%

20 Średnia ważona dla wielkości grupy na każdym poziomie struktury korporacyjnej i w danym obszarze działalności

Wynagrodzenie na stanowiskach menedżerskich21

2021

2020

2019

Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach menedżerskich w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach menedżerskich 

92,8%

93,3%

92,0%

Wynagrodzenie mężczyzn na stanowiskach menedżerskich w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach menedżerskich

102,7%

102,1%

101,3%

Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach menedżerskich w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn na stanowiskach menedżerskich (mężczyźni = 100%)

90,1%

90,8%

88,9%

21 Średnia ważona dla wielkości grupy na każdym poziomie struktury korporacyjnej i w danym obszarze działalności

Wynagrodzenia ekspertów i specjalistów22

2021

2020

2019

Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach ekspertek i profesjonalistek w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach ekspertów i profesjonalistów 

96,2%

93,3%

92,0%

Wynagrodzenie mężczyzn na stanowiskach ekspertów i profesjonalistów w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach ekspertów i profesjonalistów

102,4%

102,9%

101,7%

Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach ekspertek i profesjonalistek w stosunku do mężczyzn na stanowiskach ekspertów i profesjonalistów (mężczyźni=100%)

93,8%

90,1%

92,5%

22 Średnia ważona dla wielkości grupy na każdym poziomie struktury korporacyjnej i w danym obszarze działalności

Powyższe dane dotyczą wyłącznie pracowników i pracownic zatrudnionych na umowę o pracę. W 2021 r. firma odnotowała pewną poprawę w zakresie ogólnej równowagi pomiędzy średnim wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn.

GRI
 • 401-3

Osoby zatrudnione, które powróciły do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym

2021

2020

2019

Osoby zatrudnione, które korzystały z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego

84

79

74

Osoby zatrudnione, które wróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego

99

60

71

Osoby zatrudnione, które wróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego w poprzednim roku i były zatrudnione przez 12 miesięcy po powrocie

52

58

59

Osoby zatrudnione, które korzystały z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego – kobiety

77

74

59

Osoby zatrudnione, które wróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego – kobiety

90

55

54

Osoby zatrudnione, które wróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego w poprzednim roku i były zatrudnione przez 12 miesięcy po powrocie – kobiety 

48

52

49

Osoby zatrudnione, które korzystały z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego – mężczyźni

7

5

15

Osoby zatrudnione, które wróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego – mężczyźni

9

5

17

Osoby zatrudnione, które wróciły do pracy z urlopu rodzicielskiego / wychowawczego w poprzednim roku i były zatrudnione przez 12 miesięcy po powrocie – mężczyźni

4

6

10

Dane obejmują: Allegro.pl, Ceneo.pl, Allegro Pay, eBilet.pl, Opennet, Allegro.eu, Allegro Finance, Adinan Midco

W 2021 r. 86% pracowników i pracownic, którzy wrócili do pracy po urlopie wychowawczym w poprzednim roku, kontynuowało zatrudnienie przez 12 miesięcy po powrocie (87% w przypadku kobiet i 80% w przypadku mężczyzn).

Przestrzegamy zasady UN Global Compact oraz Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych.  W 2021 r. nie stwierdzono działań́ naruszających te przepisy.

Wyniki wyszukiwania