Raport ESG
2021

Polityka klimatyczna i cele SBTi

W Allegro uważamy, że tematy środowiskowe są integralną częścią naszej działalności. W Strategii CSR & Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023 deklarujemy, że chcemy ograniczać emisję dwutlenku węgla

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
GC
 • #7
 • #8
 • #9

Allegro jest na dobrej drodze, aby stać się platformą dla zrównoważonych zakupów, pomagając klientom dokonywać coraz bardziej odpowiedzialnych wyborów poprzez ekspozycję i promocję zrównoważonych produktów, a także zmniejszanie obciążenia dla środowiska w procesie dostawy. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie naszego negatywnego wpływu na środowisko, w szczególności poprzez redukcję emisji, dlatego przyjęliśmy Politykę klimatyczną i cele klimatyczne zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Jednocześnie chcemy aktywnie włączyć się w transformację środowiskową, aby dołączyć do grona liderów w gospodarce niskoemisyjnej.

Green Allegro, czyli cele klimatyczne zgodne z Porozumieniem Paryskim

ESG
 • E-S2
TCFD/SFDR
 • Cele i mierniki A
 • Cele i mierniki C
Allegro chce być liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce, stawiając sobie ambitne cele i będąc prekursorem dla innych firm z branży i całego rynku. Ustalenie celów klimatycznych związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla to dla nas naturalny krok w określaniu redukcji naszego wpływu na środowisko. Według naszych analiz nasze główne oddziaływanie środowiskowe związane jest ze śladem węglowym.

W marcu 2022 roku przyjęliśmy Politykę klimatyczną. Polityka zobowiązuje naszą organizację do maksymalizacji użycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ograniczania śladu węglowego w operacjach własnych oraz współpracę z partnerami handlowymi w ograniczaniu emisji w łańcuchu wartości. 

Zgodnie z Polityką klimatyczną wobec tych emisji, których nie można wyeliminować będziemy stosować tzw. offset wysokiej jakości bazując na wytycznych UN Global Compact i ONZ. Polityka definiuje również kwestie monitoringu i zarządzania wpływem środowiskowym. Nasza Grupa wdrożyła coroczny monitoring emisji gazów cieplarnianych poprzez obliczanie śladu węglowego zgodnie z GHG Protocol, bazując na międzynarodowych standardach raportowania. Zobowiązujemy się również cyklicznie mapować szanse i ryzyka klimatyczne oraz środowiskowe i scenariusze czasowe zgodnie z rekomendacjami TCFD. 

Zgodnie z zapisami Polityki klimatycznej angażujemy się w działania i inicjatywy:

 • zmniejszające emisję i zużycie energii przez Allegro.eu;
 • zmniejszające emisje związane z wysyłką zamówień z Allegro.eu;
 • rozwijające niskoemisyjne centra logistyczne dla firm sprzedających na platformie Allegro;
 • wprowadzające model gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym certyfikowane opakowania w 100% pochodzących z recyklingu oraz opakowania wielokrotnego użytku;
 • prowadzące edukację klimatyczną dla interesariuszy, w tym klientów i społeczeństwa, w szczególności edukację i podnoszenie kompetencji pracowników Grupy na temat klimatu i środowiska.

Działania podejmowane w ramach realizacji naszej Polityki klimatycznej są jawne i raportowane w raportach Allegro.eu. Polityka klimatyczna Allegro jest dostępna na stronie Allegro.eu
Jednocześnie Zarząd przyjął cele dekarbonizacyjne Allegro.eu, które zostały ustalone zgodnie z metodą naukową i Porozumieniem Paryskim. Był to rezultat dołączenia we wrześniu 2021 roku do globalnej inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Allegro.eu wystosowało wówczas list intencyjny zatwierdzony przez Zarząd Allegro, w którym zobowiązało się publicznie do wyznaczenia w ciągu 24 miesięcy celu klimatycznego opartego na podstawach naukowych, zgodnego z kryteriami SBTi.

alegro_zazielenianie alegro_zazielenianie

Allegro zgłosiło cele do SBTi i są one obecnie w procesie walidacji i potwierdzania

Science Based Targets Initiative to prestiżowa, najbardziej rozpoznawalna środowiskowa globalna inicjatywa, która obecnie cieszy się największym zainteresowaniem biznesu. Inicjatywa powstała w 2019 roku i do tej pory obejmuje blisko 3 tys. firm. Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) opracowała metodologię, która pozwala firmom na ustalanie celów redukcyjnych zgodnie z Porozumieniem Paryskim, podpartych  „uzasadnieniem naukowym”. SBTi opiera się na współpracy pomiędzy CDP, ONZ UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), oraz World Wide Fund for Nature (WWF), a także jest jednym ze zobowiązań koalicji We Mean Business.
Cele oparte na nauce są zgodne z najnowszymi założeniami przyjętymi, przez naukę w zakresie zmian klimatu i są konieczne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego – ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2°C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

W obszarze klimatycznym Allegro.eu dąży do:

 • Wprowadzenia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, m.in. poprzez pozyskiwanie zielonej energii w ramach umów PPA, czy gwarancji pochodzenia.
 • Ograniczenia emisji śladu węglowego zgodnie z metodologią Science-Based Target w oparciu o wypracowane i potwierdzone przez Zarząd cele.
 • Wprowadzenia w ramach Grupy i jej łańcucha wartości rozwiązań ograniczających emisję w Zakresie 3, w tym działań dotyczące ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego obejmujące Partnerów Handlowych, a także edukację klimatyczną i wsparcie w wypracowaniu celów redukcji emisji dla dostawców i partnerów biznesowych.
 • Kompensacji (offsetu) pozostałej (nieuniknionej) emisji zgodnie z tzw. zweryfikowanym offsetem „wysokiej jakości”, bazując na wytycznych UN Global Compact i ONZ.
 • Aktywnego udziału w międzynarodowych inicjatywach klimatycznych i środowiskowych, takich jak UN Global Compact, Science Based Targets Initiatives, Carbon Disclosure Project (CDP) oraz innych.
 • Transparentności w monitorowaniu i ujawnianiu postępów w realizacji celów Polityki. 
 • Cyklicznym mapowaniu szans i ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz scenariuszy czasowych zgodnie z rekomendacjami  Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Grupa podejmuje działania i inicjatywy polegające na: 

 • rozwoju projektów ograniczających emisyjność i energochłonność Allegro.eu
 • redukcji emisji związanej z dostawami zamówień Allegro.eu 
 • rozwoju niskoemisyjnych centrów logistycznych dla firm sprzedających na platformie Allegro
 • wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym certyfikowanych opakowań pochodzących w 100% z recyklingu oraz opakowań wielokrotnego użytku
 • edukacji klimatycznej interesariuszy, w tym klientów oraz społeczeństwa, szczególnie zaś edukacji i doskonalenia kompetencji Pracowników Grupy w obszarze kwestii klimatycznych i środowiskowych.

Grupa monitoruje i zarządza wpływem środowiskowym:

 • Allegro.eu wprowadza coroczny monitoring emisji gazów cieplarnianych poprzez obliczanie śladu węglowego organizacji, zgodnie z GHG Protocol, bazując na międzynarodowych standardach raportowania. Wyniki monitoringu są prezentowane w Raporcie Allegro.eu. W przypadku akwizycji, Grupa dokona pomiar wpływu nowej spółki w celu oceny jej istotności, w celu objęcia celami redukcyjnymi zgodnie z metodologią Science-Based Target.
 • Allegro.eu rozwija program działań mających na celu osiągnięcie redukcji średniej emisji gazów cieplarnianych przypadającej na GMV.
 • Zgodnie z zaleceniami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD), Allegro.eu mapuje ryzyka klimatyczne, a także środowiskowe, a także dokonuje corocznego przeglądu.
 • Proces identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami klimatycznymi jest elementem całościowego procesu zarządzania ryzykiem w Grupie
 • Kadra zarządcza Znaczących Spółek Grupy Allegro.eu nadzoruje tematy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz tematy związane z klimatem m.in. poprzez monitoring i nadzór nad Strategią CSR/ESG & Sustainability. Najwyższy organ zarządczy Znaczących Spółek Grupy Allegro.eu uwzględnia kwestie dotyczące Polityki Klimatycznej w swoich obowiązkach i podejmuje tematy określone w Polityce w ramach swoich decyzji zarządczych.
 • Systematyczny przegląd realizacji rezultatów Polityki odbywa się w ramach Komitetu Zarządzającego ds. CSR & Sustainability, w którego skład wchodzą: Szef działu prawnego (General Counsel), Dyrektor ds. komunikacji oraz Dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO). Cyklicznie efekty przeglądu przedstawiane są i akceptowane przez Komitet Kierowniczy, który składa się z CEO oraz pozostałych przedstawicieli najwyższego organu zarządczego Znaczących Spółek Allegro.eu. Nadzór nad przeglądem Polityki Klimatycznej prowadzi Zarząd Allegro.eu, a jego wyniki są prezentowane w Raporcie Allegro.eu.
 • Polityka Klimatyczna obejmuje wszystkie Spółki i Podmioty w ramach Grupy Allegro.eu. Do zapoznania się z nią oraz wdrożenia jej zasad zobowiązani są wszyscy Pracownicy, Kadra Zarządzająca i Zarząd.
 • Jednocześnie, ze względu na to, że ryzyka klimatyczne i środowiskowe podlegają zarządzaniu ryzykiem oraz Polityce zarządzania ryzykiem, wszyscy Pracownicy Allegro.eu są odpowiedzialni za identyfikację i raportowanie ryzyka. Rolą Zarządu jest nadzór nad ryzykiem korporacyjnym oraz ryzykiem klimatycznym, określenie zakresu zarządzania ryzykiem, określenie kierunków rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, oraz ustalenie poziomów apetytu na ryzyko.

Wyniki wyszukiwania