Raport ESG
2021

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Ślad węglowy w trzech zakresach

Grupa Allegro mierzy i ujawnia dane o swoim śladzie węglowym w trzech Zakresach (1, 2 i 3), które odzwierciedlają skalę naszego wpływu na środowisko. Ślad węglowy (carbon footprint) jest miarą wpływu działalności firmy na ilość wytwarzanego dwutlenku węgla (CO2) w wyniku spalania paliw kopalnych i jest wyrażany jako waga emisji CO2 w tonach. Emisja gazów cieplarnianych przez Allegro obejmuje:

Zakres 1:

wszystkie bezpośrednie emisje uwolnione w wyniku działalności operacyjnej. W przypadku Grupy Allegro.eu są to m.in. gaz ziemny, zużycie paliwa w samochodach używanych przez pracowników Allegro w czynnościach służbowych oraz wycieki czynników chłodniczych.

Zakres 2:

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z konsumpcji zakupionej energii elektrycznej i cieplnej.

Zakres 3:

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych nie uwzględnione w Zakresie 1 i 2, które występują w całym łańcuchu wartości. Obejmuje to zakup towarów i usług (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, papier, opakowania, a także usługi marketingowe, informatyczne i doradcze), środki trwałe, emisję związaną z energią i paliwami WTT, odpady, podróże służbowe, dojazdy pracowników, dystrybucję (przewóz paczek) z magazynu Allegro i fulfillmentu Allegro oraz w ramach pośrednictwa Allegro, wykorzystanie sprzedanych produktów, a następnie leasingowane aktywa.

W porównaniu z rokiem 2020, emisja gazów cieplarnianych z Zakresu 1 i 2 w przeliczeniu na GMV (mln PLN) zwiększyła się o 4% (metoda market-based) i 8% (metoda location-based ) w roku 2021.

GRI
 • 305-4
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
ESG
 • E-P1
KPI
 • 8

Emisje GHG

Emisja GHG w odniesieniu do GMV  (kt CO2e/mln PLN)

2021

2020*

r/r

Emisje z Zakresu 1 i 2 (metoda market-based) (kt CO2e) w odniesieniu do GMV (mln PLN)

 0,27

0,26

4%

Emisje z Zakresu 1 i 2 (metoda location-based) (kt CO2e) w stosunku do GMV (mln PLN)

0,28

0,26

8%

Całkowita emisja (Zakres 1, 2 i 3) (market-based) (kt CO2e) w odniesieniu do GMV (mln PLN)

5,11

3,9

31%

Całkowita emisja (Zakres 1, 2 i 3) (metoda location-based) (kt CO2e) w odniesieniu do GMV (mln PLN)

5,12

3,9

31%

Dane za rok 2020 i 2019 nie są porównywalne ze względu na korektę metodologii.

GRI
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3
 • 305-5
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
 • Cele i mierniki B

W porównaniu z rokiem 2020, emisje gazów cieplarnianych z Zakresu 1 i 2 wzrosły w 2021 r. o 27,3% (metoda market-based) i 32,7% (metoda location-based). Wzrost ten wynikał głównie z silnego wzrostu działalności operacyjnej oraz zwiększonego zużycia energii elektrycznej w serwerowniach. W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w 2021 roku Allegro.eu podjęło decyzję o przystąpieniu do Science-Based Target Initiative i opracowaniu w ciągu dwóch lat strategii dekarbonizacji zgodnej z Porozumieniem Paryskim.

Bezpośrednie emisje z Zakresu 1 wzrosły o 131% r/r, głównie z powodu większego zapotrzebowania na gaz ziemny zużywanego w nowym budynku magazynowym w Adamowie (Fulfilment).

Emisje z Zakresu 2 wzrosły o 29,9% r/r (market-based) oraz o 24,4% r/r (location-based) ze względu na większe zużycie zakupionej energii elektrycznej w związku z wprowadzeniem nowej infrastruktury logistycznej (magazyn w Adamowie – Fulfilment) oraz nowych biur w Poznaniu i Warszawie jak i również wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną w serwerowniach. W 2021 roku ponad 15% energii elektrycznej zużywanej przez Grupę Allegro.eu pochodziło z OZE. W 2020 roku spółka nie posiadała OZE w swojej puli zakupionej energii elektrycznej.

Wzrost emisji gazów cieplarnianych z Zakresu 3 o 63,3% r/r wynikał głównie z rozwoju działalności Grupy Allegro (więcej przesyłek i więcej opakowań wykorzystywanych w tym okresie), a także z inwestycji w rozwój własnej sieci automatów paczkowych.

Źródło emisji GHG [w tonach CO2e]

Emisja GHG [w tonach CO2e] 23

2021

2020
skorygowana metodologia*

r/r

2020

2019 

Zakres 1

579,89

250,58

131,4%

226,10

320,75

Zakres 2 (metoda location-based)

11 382,50

8 763,48

29,9%

8 286,30

7 509,56

Zakres 2 (metoda market-based)

11 122,08

8 941,53

24,4%

8 464,35

7 452,01

Zakres 3

206 039,04

126 201,76

63,3%

3 046,33

2 809,84

Zakres 1+2+3 (metoda location-based)

218 001,44

135 215,82

61,2%

11 063,18

10 640,15

Zakres 1+2+3 (metoda market-based)

217 741,02

135 393,87

60,8%

11 733,01

10 582,60

23 Gazy cieplarniane zidentyfikowane i uwzględnione w obliczeniach to CO2, CH4 i N2O, które zostały wyrażone jako ekwiwalent CO2. Nie zidentyfikowano biogenicznych emisji CO2. Jako rok bazowy przyjęto emisje z roku 2020. Źródłem wskaźników emisji były publikacje KOBIZE za rok 2021(Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczące benzyny, oleju napędowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła. Dla innych źródeł emisji wykorzystano bazę danych DEFRA za rok 2021 (Department of Environment, Food and Rural Affairs in the British Government). Współczynniki GWP przyjęto na podstawie Czwartego Raportu Oceny (AR4). Obliczenia przeprowadzono dla każdej jednostki zależnej, a wyniki skonsolidowano stosownie do kontroli operacyjnej. Uwzględniono 100% emisji z poszczególnych lokalizacji Grupy Allegro. Wielkość emisji z produkcji zużytej energii elektrycznej obliczono według dwóch metod: metody location-based (emisja związana z energią elektryczną obliczona z wykorzystaniem średniego krajowego wskaźnika emisji) oraz metody market-based (emisja związana z energią elektryczną obliczona z wykorzystaniem wskaźnika emisji właściwego dla sprzedawcy energii). W przypadku metody location-based zastosowano średni wskaźnik emisji dla Polski. W metodzie market-based zastosowano wskaźniki dla dostawców energii.

   , 

Źródło emisji GHG [w tonach CO2e]

Zakres 1 [t CO2e]

2021

2020
skorygowana metodologia*

r/r

2020

2019 

Gaz ziemny

437,46

190,92

129,1%

190,92

226,84

Olej napędowy

27,73

20,35

36,3%

14,18

4,20

Benzyna 

51,73

37,61

37,5%

21,00

48,71

Samochody hybrydowe

51,96

1,69

29,75%

   

LPG

11,01

Zakres 2 24 [t CO2e]

2021

2020
skorygowana metodologia*

r/r

2020

2019 

Zużycie energii elektrycznej
(market-based)

10 575,74

8 359,38

26,5%

7 882,21

7 042,43

Zużycie energii elektrycznej
(location-based)

10 836,16

8 181,33

32,4%

7 212,37

7 099,98

Zużycie energii cieplnej

546,35

582,15

-6,1%

582,15

409,58

24 Należy pamiętać, że emisja z energii elektrycznej obejmuje również emisję generowaną przez pracowników Allegro podczas pracy w domu. Emisje oszacowano na podstawie przyjętych założeń: 1.Podczas pracy z domu pracownik używa komputera(50W) i monitora (70W). 2.Czas pracy to 8h przez 252 dni w roku. 3. Wykorzystano informacje na temat pracy zdalnej dla poszczególnych spółek w 2021. 4. Zużycie energii pomnożono przez wskaźnik emisyjności dla energii elektrycznej. Założono, iż Spółka ma kontrolę operacyjną nad energią elektryczną zużywaną w ramach pracy Home Office przez pracowników (możliwość wpływu na rodzaj energii - np. zakup gwarancji pochodzenia energii OZE) i chce mieć odpowiedzialność za ten rodzaj emisji – dlatego ten rodzaj emisji uwzględniono w zakresie 2.

Zakres 3 [t CO2e]

2021

2020
skorygowana metodologia*

r/r

2020

2019 

Kat. 1 – Zakupione usługi i towary

97 803,21

75 030,71

30,4%

340,99

188,20

Kat. 2 – Dobra inwestycyjne

47 582,00

14 642,84

225,0%

 

Kat. 3 – Paliwa i energia niezawarte w Scope 1 i 2

2 962,07

1 254,50

136,1%

1 248,02

1 249,88

Kat. 5 – Odpady generowane w trakcie prowadzenia działalności

13,90

4,93

181,9%

4,93

0,23

Kat. 6 – Podróże służbowe

133,88

73,55

82,0%

73,55

649,21

Kat. 7 Dojazdy pracowników do pracy

3 060,00

3 060,00

0,0%

Kat. 9 – Downstream – transport i dystrybucja

54 455,03

32 041,77

70,0%

1 285,38

639,70

Kat. 12 – Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania

14,96

6,41

133,4%

6,41

3,29

Kat. 13 – Downstream – wynajęte aktywa

14,00

87,04

-83,9%

87,04

79,32

Obliczenia dotyczące emisji GHG zostały przeprowadzone zgodnie z następującymi normami: Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance oraz Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard z wykorzystaniem podejścia inwentaryzacyjnego i przesiewowego – w przypadku, gdy pierwsza opcja nie mogła być zastosowana (podejście przesiewowe zostało wdrożone z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez GHG Protocol i Science Based Targets Initiatives).

 • Kat. 1 Zakupione usługi i towary: w obliczeniach wykorzystano wskaźniki DEFRA 2021 i narzędzie do szacowania emisji pod kątem wydatków (Quantis). W kategorii tej nie uwzględniono produktów zakupionych w ramach własnej działalności detalicznej (tzw. 1P), ze względu na brak dostępnych informacji na temat emisyjności produktów i towarów. Wartość mogłaby być istotna dla śladu węglowego w Zakresie 3, aczkolwiek przychody ze sprzedaży towarów 1P stanowiły 0,9% łącznego GMV w roku obrotowym 2021 i 0,7% łącznego GMV w roku obrotowym 2020 Allegro.eu.
 • Kat. 2. Dobra inwestycyjne – emisje szacowane narzędziem Quantis na bazie wydatków inwestycyjnych.
 • Kat. 3 Paliwa i energia niezawarta w Scope 1 i 2 – emisje związane z produkcją I dystrybucją energii elektrycznej i paliw transportowych – wykorzystano rzeczywiste dane zużycia z zakresu 1 i 2 i wskaźniki emisyjności DEFRA 2021.
 • Kat. 4 Upstream transport i dystrybucja – emisje były wyłączone z kalkulacji.
 • Kat. 5 Odpady generowane w trakcie prowadzenia działalności – emisje związane z odpadami generowanymi w biurowcach, magazynach – wykorzystano rzeczywiste dane generowanych odpadów i wskaźniki emisyjności DEFRA.
 • Kat. 6 Podróże służbowe – emisje związane z podróżami samolotowymi i pociągowymi – wykorzystano rzeczywiste informacje o podróżach i wykorzystano wskaźniki emisyjności DEFRA.25
 • Kat. 7 – Dojazd pracowników – emisje związane z dojazdem pracowników do pracy szacowane były narzędziem Quantis. Wykorzystano informacje o średnim zatrudnieniu w spółkach grupy wraz z przyjętymi założeniami na temat pracy zdalnej.26
 • Kat. 8 – Upstream wynajęte aktywa – emisje niedotyczące Grupy Allegro.
 • Kat. 9 – Downstream transport i dystrybucja – emisje związane z transportem przesyłek pochodzących z magazynu 1P oraz fulflmentu oraz przesyłek związanych z usługą Allegro Standard – wykorzystano rzeczywiste informacje na temat liczby wysyłanych paczek w 2021 i średniej emisyjności jednej przesyłki wg danych DPD.
 • Kat. 10 – Przetwarzanie sprzedanych produktów – emisje niedotyczące grupy Allegro.
 • Kat. 11 – Używanie sprzedanych produktów – emisje niedotyczące grupy Allegro.
 • Kat.12. Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania – emisje związane jako odpad po zużytych opakowaniach (kartony, folia stretch, wypełniacz, drewno) – wykorzystano rzeczywiste dane na temat zakupionych materiałów i wskaźniki emisyjności DEFRA 2021. W kategorii tej nie uwzględniono produktów sprzedanych w ramach własnej działalności detalicznej (tzw. 1P), ze względu na brak dostępnych informacji na temat emisyjności produktów i towarów. Wartość mogłaby być istotna dla śladu węglowego w Zakresie 3, aczkolwiek przychody ze sprzedaży towarów 1P stanowiły 0,9% łącznego GMV w roku obrotowym 2021 i 0,7% łącznego GMV w roku obrotowym 2020 Allegro.eu.
 • Kat. 13. Downstream – wynajęte aktywa – emisje związane z biurami podnajętymi dla zewnętrznych firm w lokalizacjach w których Grupa Allegro posiada swoje biura.
 • Kat. 14. Franczyzy – emisje niedotyczące grupy Allegro.
 • Kat. 15. Inwestycje – emisje niedotyczące grupy Allegro.

25 Wyłączono emisje związane z przebywaniem pracowników w hotelach podczas podróży służbowych.
26 Przyjęto, że w Allegro, Allegro Pay, Allegro Finance w 2021 roku średnio 2,384 osoby przebywały na pracy zdalnej, w eBilet 70% pracowników, w CENEO 100% i w Xpress Couriers 0%.

GRI
 • 302-1
 • 303-3
 • 301-1
 • 306-2
ESG
 • E-P2
 • E-S6
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik

Wskaźniki środowiskowe

Poniższa tabela przedstawia nasze wskaźniki zużycia energii, materiałów, wody, odpadów i podróży, które zostały wykorzystane do obliczenia emisji GHG.

Energia [GJ]27

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Energia elektryczna [GJ]

59 828,79

40 935,77

38 301,20

35 297,50

Energia cieplna [GJ]

5 661,64

6 032,60

6 032,60

4 244,37

Gaz ziemny [GJ] (centra dystrybucyjne i logistyczne)

7 893,50

3 445,61

3 445,61

4 092,44

Benzyna [GJ]

1 483,50

543,24

303,24

703,42

Olej napędowy [GJ]

372,85

274,20

191,34

609,99

LPG [GJ]

167,27

0

0

0

Łącznie [GJ]

75 407,54

51 231,42

48 273,99

44 947,72

27 Wskaźniki wykorzystane do przeliczenia energii na jednostkę GJ pochodzą z KOBIZE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2018 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2021 i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Zużycie mediów

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Energia elektryczna (MWh)

16 619,11

11 371,05

10 639,22

9 763,99

Energia cieplna [GJ]

5 661,64

6 032,60

6 032,60

4 244,37

Gaz ziemny [m3] – (centra dystrybucyjne
i logistyczne)

216 023,40

94 296,82

94 296,82

111 754,36

Benzyna [l]

44 354,38

16 241,94

9 066,31

21 031,32

Olej napędowy [l]

10 342,06

7 591,40

5 297,29

16 887,84

LPG [l]

7 072,92

Zużycie energii

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Zużycie energii elektrycznej (w MWh)

16 619,11

11 371,05

10 639,22

9 763,99

Wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE)28

2 570,712

% wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE)29

15,47%

Intensywność zużycia energii30 (GWh/mln PLN) 0,003913 0,00356 0,00482
Przychod (mln PLN) 5 352,9 3 997,8 2 592,3
28 Energia odnawialna: Energia pobierana ze źródeł, które są niewyczerpywalne, np. wiatr, woda, energia słoneczna, energia geotermalna i biopaliwa.
29 Energia odnawialna: Energia pobierana ze źródeł, które są niewyczerpywalne, np. wiatr, woda, energia słoneczna, energia geotermalna i biopaliwa.
30 Całkowite zużycie energii (w GWh) (paliwa transportowe, gaz ziemny, energia elektryczna) w stosunku do przychodów Allegro (w mln PLN).

Zużycie wody

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Zużycie wody [m3]

5 656,66

4 627,03

4 627,03

9 771,57

Emisja wody i ścieków [t CO2e]

2,44

5,07

5,07

10,70

Woda odzyskana (poddana recyklingowi
/ ponownie wykorzystana) [m3] 

0

0

0

0

Odprowadzane ścieki nieoczyszczone [m3]

5 656,66

  4 627,03

  4 627,03

9 771,57

Pobrana woda wykorzystywana jest tylko na potrzeby biur i pracowników, a nie na cele produkcyjne.

Materiały zakupione w biurach

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Papier [ryzy]

1 698

2 438

2 438

3 080

Koperty [szt.]

40 000

70 000

70 000

190 000

Papier do drukarek [kg]

1 671,90

1 671,90

2 531,20

Opakowania zużyte w magazynie [tony]

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Opakowania kartonowe – 100% papieru z recyklingu

555,19

234,85

234,85

117,05

Oryginalna folia stretch – bez recyklingu

54,17

48,80

48,80

22,40

Drewno półpaletowe

91,54

9,97

9,97

10,98

Wypełniacze foliowe w pełni podlegające recyklingowi, folia HDPE

0

7,30

7,30

3,50

We wszystkich biurach i magazynach firmy prowadzona jest gospodarka odpadami oparta o recykling odpadów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Firma prowadzi monitoring oraz raportowanie zagospodarowania wprowadzonych na rynek zużytych opakowań oraz zagospodarowania odpadów powstałych na skutek działalności. Podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia odpadów oraz ponownego użycia sprzętów elektrycznych. 

Odpady

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Odpady ogółem [t]

340,62

185,00

183,76

10,59

Odpady poddane recyklingowi [t]

297,86

179,60

179,60

Odpady nie poddane recyklingowi [t]

42,76

6,58

6,58

Dane z roku 2019 nie obejmują odpadów z magazynu.

Podróże służbowe

2021

2020
skorygowana metodologia*

2020

2019

Podróże lotnicze [km]

587 903,92

292 295,00

292 295,00

3 047 158,00

Podróże kolejowe [km]

730 680,00

552 543,00

552 543,00

2 389 917,00

Podróże samochodami osobowymi [km]

232 895,44

146 620,93

146 620,93

* W celu zachowania pełnej zgodności z wymogami organizacji Science-Based Target Initiative (Allegro dołączyła do tej organizacji w roku 2021), Allegro uzupełniło (rozszerzyła) obliczenia emisji GHG o następujące kategorie Zakresu 3 Zakupy towarów i usług (kat. 1), Dobra inwestycyjne (kat. 2), Transport i dystrybucja (kat. 9) oraz dojazdy do pracy (kat. 7) stosując metodę Screening – dostosowano również emisję za rok 2020.

W latach 2019, 2020 i 2021 nie zostały uwolnione żadne czynniki chłodnicze.

Zielone biura

Nasze biurowce w Warszawie, Poznaniu i Krakowie uzyskały certyfikat BREEAM z bardzo wysokimi wynikami w swojej kategorii w Polsce. Jedna z serwerowni realizuje projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej, budowę systemu fotowoltaicznego oraz wykorzystanie ciepła odpadowego w centrum przetwarzania danych. Celem wszystkich tych inicjatyw jest zaoszczędzenie większej ilości energii elektrycznej i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją. Wprowadzono inteligentny system zarządzania energią, który pomaga ograniczyć emisję CO2.

ESG
 • E-P3
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
TCFD/SFDR
 • Ryzyko A
TCFD/SFDR
 • Strategia A
 • Strategia B
 • Nadzór A
 • Nadzór B
 • Ryzyko B
 • Strategia C

Zgodnie z zaleceniami Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD, Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem), szanse i ryzyka związane z klimatem są odpowiednio identyfikowane, oceniane i zarządzane w Allegro. Spółka określiła ryzyka i szanse związane z klimatem dla dwóch scenariuszy klimatycznych i trzech scenariuszy czasowych.

Zalecenia TCFD 

Metoda realizacji:

Określenie perspektywy krótko-, średnio- i długoterminowej

 • perspektywa krótkoterminowa – od 2022 do 2025 r. (obecny okres prognozy wyników)
 • perspektywa średnioterminowa – 2025 do 2030 (w oparciu o średniookresowe cele klimatyczne UE)
 • perspektywa długoterminowa – 2030 do 2050 (w oparciu o długoterminowe cele klimatyczne UE)

Analiza dwóch różnych scenariuszy, w tym jednego zakładającego wzrost temperatury o 2°C lub mniej

Ryzyko przeanalizowano w kontekście dwóch scenariuszy klimatycznych: 1.5-<2°C i 4°C

Ocena elastyczności planów strategicznych

Ryzyka oceniane są rezydualnie, tj. z uwzględnieniem istniejących w Allegro mechanizmów zarządzania ryzykiem, przyjętej strategii i wyznaczonych celów.

Przygotowując scenariusze klimatyczne i oceniając ryzyko, Allegro.eu korzystało z danych Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC)

Wyodrębniono dwa warianty emisji RCP:

 • RCP 2.6 – wariant zakładający wzrost temperatury o ok. 1,5°C do końca stulecia:
 • RCP 8.5 – wariant zakładający wzrost temperatury o ok. 4°C do końca stulecia

Wybrane scenariusze klimatyczne zostały skalibrowane pod kątem warunków lokalnych i potencjalnego wpływu na sektor.

Scenariusz podstawowy

Scenariusz alternatywny

Scenariusz zakładający 1,5-2°C (zgodnie z Porozumieniem Paryskim)

Scenariusz zakładający 4°C

Wyższe prawdopodobieństwo i skala ryzyk transformacyjnych (w średnim i długim okresie):

 • Realizacja celów UE dotyczących redukcji emisji na lata 2030 i 2050
 • Polska przyjmuje i osiąga cel neutralności klimatycznej lub osiąga go z niewielkim opóźnieniem
 • Wejście w życie wszystkich regulacji promulgowanych przez UE oraz implementacja kolejnych (np. rozszerzenie EU ETS)
 • Znaczący wzrost kosztów emisji
 • Znaczący wzrost świadomości ekologicznej konsumentów, większy popyt na produkty niskoemisyjne
 • Znaczący wzrost cen energii
 • Brak negatywnego wpływu na wzrost gospodarczy Polski
 • Szybszy niż kiedykolwiek wzrost wydajności technologii OZE

Mniejsze prawdopodobieństwo i skala ryzyk transformacyjnych (w średnim i długim okresie):

 • Nieosiągnięcie celów UE dotyczących redukcji emisji na lata 2030 i 2050
 • Polska nie realizuje celu neutralności klimatycznej, znacznie od niego odbiega
 • Wejście w życie wszystkich regulacji ogłoszonych przez UE, przy czym możliwe są odstępstwa w zakresie terminów osiągnięcia poszczególnych celów dekarbonizacyjnych dla gospodarki i poszczególnych branż
 • Umiarkowany wzrost kosztów emisji
 • Znaczący wzrost świadomości ekologicznej konsumentów, większy popyt na produkty niskoemisyjne
 • Stopniowy i umiarkowany wzrost cen energii
 • Wolniejszy niż oczekiwano wzrost wydajności w technologiach OZE
 • Zgodnie z ustaleniami IPCC dotyczącymi skutków zmiany klimatu w perspektywie krótkoterminowej, różnice we wzroście temperatury do 2035 r. dla dwóch scenariuszy RCP są nieistotne.
 • Ustalenia te zostały potwierdzone w kontekście Polski przy użyciu narzędzia modelowania Banku Światowego opartego na scenariuszach stosowanych przez IPCC.
 • Dla obu scenariuszy przeanalizowano następujące parametry: wzrost średnich miesięcznych temperatur, opadów atmosferycznych oraz liczby dni gorących w roku (>35°C)

Źródło: IPCC AR5 [link], Bank Światowy [link]

 

Identyfikację i ocenę̨ ryzyka przeprowadzono metodą ekspercką. Proces ten składał się̨ z czterech etapów: 

 • identyfikacja ryzyka w poszczególnych scenariuszach 
 • ocena ryzyka w poszczególnych scenariuszach (TCFD) 
 • analiza i kalibracja ocen ryzyka w poszczególnych scenariuszach 
 • identyfikacja kluczowych zagrożeń́ i możliwości związanych z klimatem

OCENA RYZYK KLIMATYCZNYCH

Wyniki oceny ryzyk w krótkim, średnim i długim okresie w dwóch scenariuszach klimatycznych:

LISTA ZIDENTYFIKOWANYCH SZANS KLIMATYCZNYCH ORAZ ICH OCENA

Wraz z identyfikacją ryzyk dokonano także identyfikacji szans. Ich ocenę w krótkim, średnim i długim okresie w dwóch scenariuszach klimatycznych prezentuje poniższa tabela:

Lista zidentyfikowanych ryzyk i szans klimatycznych Allegro:

Główne zagrożenia związane z klimatem:

 •  Ryzyko zwiększonych wymagań i większej dokładności raportowania niefinansowego w kwestiach klimatycznych
 •  Ryzyko ograniczenia zdolności pojazdów spalinowych do realizacji dostaw w centrach miast
 • Ryzyko konieczności dynamicznych zmian we flotach własnych i podwykonawców (popyt większy niż podaż floty nisko/zeroemisyjnej)
 • Ryzyko zmniejszenia dostępności OZE dla celów strategicznych
 • Ryzyko wzrostu obciążeń finansowych związanych z zakupem energii elektrycznej
 • Ryzyko niespełnienia obietnic klimatycznych, np. niewystarczająca podaż energii ze źródeł odnawialnych

Główne możliwości związane z klimatem:

 •  Potencjalny spadek kosztów energii dzięki poprawie efektywności energetycznej
 • Większe zaangażowanie i dbałość sprzedających o kwestie związane z klimatem oraz zapewnienie, że sprzedający są w stanie wypełnić swoje zobowiązania (w tym wymogi prawne) związane ze zmianami klimatu
 • Potencjalny wzrost wartości firmy dzięki poprawie w obszarze ESG.

  Mierniki dotyczące ryzyk zostały wskazane w części Wpływ na środowisko, część z nich jest w opracowaniu.

Rola Rady Dyrektorów i zarządzanie ryzykiem klimatycznym opisane są w Strategii zrównoważonego rozwoju Allegro.eu na lata 2020-2023. Proces identyfikacji i oceny ryzyka klimatycznego stanowi integralną część systemu zarządzania ryzykiem opisanego w raporcie w rozdziale Zarządzanie Ryzykiem. Allegro monitoruje również emisję gazów cieplarnianych i wpływ firmy na środowisko.

Obok ryzyk fizycznych warto wspomnieć o ryzykach transformacji związanych z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów i regulatorów w temacie zrównoważonego rozwoju. Ze względu na charakter naszej działalności nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zarządzać i reagować na ryzyka fizyczne, zarówno nieoczekiwane (wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie czy pożary), jak i chroniczne (wynikające z procesów długoterminowych, takich jak zmiany temperatury czy podnoszenie się poziomu morza).

Wyniki wyszukiwania